Merki Sameykis á smærri skjá

Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-840
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Úthlutunarreglur starfsmenntunarsjóðs

Gilda frá 1. janúar 2018

1.Um sjóðinn og rétt félagsmanna

1.1.Um sjóðinn. 
Starfsemi sjóðsins byggir á reglum, sem settar eru samkvæmt 20. gr. laga SFR (Sameykis), sem samþykktar voru á aðalfundi SFR (Sameykis) 2014.

1.2. Réttur til að sækja um styrki
1.2.1.Félagsmenn þurfa að hafa verið a.m.k. 6 mánuði samfellt í félaginu til þess að öðlast rétt til styrks úr sjóðnum. Skal þá miðað við að námið/fræðslan hefjist að loknum þeim tímamörkum.

1.2.2.Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðastliðna 12 mánuði. Til að fá fullan styrk skulu félagsgjöldin vera a.m.k. 23.000 kr. samtals. Hálfur styrkur er veittur þeim sem hafa greitt á bilinu 11.500-23.000 kr. samtals í félagsgjöld síðastliðna 12 mánuði.

1.2.3.Félagsmaður þarf að vera í starfi bæði þegar hann sækir um styrk og notar hann.

1.2.4.Félagsmenn sem ekki hafa íslensku að móðurmáli geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að hafa greitt félagsgjald í einn mánuð.

1.2.5.Atvinnuleitendur. Félagsmaður í atvinnuleit getur nýtt sér áunninn rétt í sjóðnum eins og aðrir félagsmenn ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld meðan á atvinnuleit stendur.

1.2.6.Veikindi. Félagsmenn halda réttindum sínum í sjóðnum á meðan þeir nýta veikindarétt sinn og/eða fá greidda sjúkradagpeninga frá Sjúkrasjóði Sameykis.

1.2.7.Fæðingarorlof. Félagsmenn njóta óskertra réttinda í fæðingarorlofi samkvæmt lögum nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof, ef greitt er stéttarfélagsgjald af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði til Sameykis.

1.2.8.Lok aðildar. Réttindi falla niður 2 mán. eftir að síðasta greiðsla í sjóðinn berst. 

2.Styrkhæft nám/námskeið 
Nám/námskeið þarf að jafnaði að varða annað hvort starf eða fagsvið félagsmanns. Nám til að auka almenna starfshæfni á sviði tölvutækni og tungumála er styrkhæft óháð starfi. Einnig er veitt ákveðin styrkupphæð vegna lífsleikninámskeiða og starfsréttindanáms.

2.1.Hvað er styrkt? 
Félagsmenn geta fengið styrk vegna skóla-, námskeiðs- og ráðstefnugjalda, faglega skipulagðra náms- og kynnisferða ásamt gisti og ferðakostnaði sem tengist framangreindu. Greitt er vegna flugfargjalda í tengslum við námsferðir erlendis og veittur styrkur vegna ferðakostnaðar innanlands innan ákveðinna marka (sjá lið 3.1.4). Félagsmaður skal leitast við að finna sem hægstæðust kjör á flugi og gistingu.

2.2.Hvað er ekki styrkt?
Félagsmenn fá ekki styrk vegna uppihalds (fæðiskostnaðar), ferða innan borga og sveitarfélaga, launataps né vegna öflunar námsgagna.

3.Styrkupphæð 
Félagsmaður með 6 mánaða til 5 ára félagsaðild getur að hámarki fengið 100.000 kr. samtals í styrk á 24 mánaða tímabili úr sjóðnum. 
Félagsmaður með meira en 5 ára félagsaðild getur að hámarki fengið 140.000 kr. samtals í styrk á 24 mánaða tímabili úr sjóðnum. 
Aldrei eru greiddir hærri styrkir en sem nemur framlögðum reikningum.

Eftirfarandi hámarksupphæðir gilda um neðangreindar styrkveitingar:
3.1.1.Náms- og kynnisferðir og ráðstefnur, hámark 100.000 kr. á 24 mánaða tímabili. Skipulögð fræðsludagskrá þarf að liggja fyrir og vera að lágmarki 8 klukkustundir. 
3.1.2.Námskeið til starfsréttinda án beinnar tengingar við starf, hámark 100.000 kr. á 24 mánaða tímabili.
3.1.3.Lífsleikninámskeið án beinnar tengingar við starf, hámark 40.000 kr. á 24 mánaða tímabili.
3.1.4.Ferðastyrkur innanlands. Ef vegalengd frá lögheimili að námsstað eða millilandaflugvelli er lengri en 90 km eru greiddar 15.000 kr. að hámarki á 24 mánaða tímabili, ef hún er lengri en 250 km eru greiddar 30.000 kr. að hámarki á 24 mánaða tímabili.

4.Hvernig er greitt úr sjóðnum

4.1.Umsóknir og fylgiskjöl
Til að umsókn fari í vinnslu þarf bæði að fylla út rafræna umsókn og skila inn fylgigögnum/greiðslukvittunum. Rafræn umsókn er fyllt út á Mínum síðum Sameykis á www.sameyki.is.

Reikninga og/eða greiðslukvittanir og önnur fylgigögn skal senda rafrænt sem viðhengi inni á Mínar síður eða á starfsmennt@sameyki.is. Einnig er hægt að skila þeim á skrifstofu Sameykis, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.

Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram gegn framvísun sundurliðaðs reiknings með nafni og kennitölu umsækjanda og skilgreindum námstíma. Reikningur þarf að vera númeraður og greinilega merktur viðkomandi námsstofnun/fyrirtæki og vera sannanlega greiddur. Almennt er ekki gerð krafa um frumrit, en stjórn sjóðsins áskilur sér þó rétt til þess ef þörf er talin á. Fái umsækjandi styrk frá öðrum skal hann tilgreina það í umsókninni. Ekki er unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.

4.2.Staðfesting á náms- og kynnisferð
Sé sótt um styrk vegna skipulagðrar náms- og kynnisferðar þarf til viðbótar reikningi að framvísa staðfestingu fyrir þátttöku. Staðfestingin skal vera í formi áritaðs bréfs frá yfirmanni eða umsjónarmanni ferðarinnar. Í bréfinu skal ferðinni lýst og tilgangur hennar útskýrður. Einnig skal fylgja þátttakendalisti ásamt ítarlegri dagskrá á faglegum hluta ferðarinnar sem tiltekur þá staði sem heimsóttir eru, hvert efni kynningar er á hverjum stað og tímasetningar. Umsækjanda ber að tilkynna forföll til sjóðsins.

4.3.Útborgun styrks
Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út a.m.k. einu sinni í mánuði í síðasta lagi fjórða föstudag hvers mánaðar. Forsenda greiðslu er að fulltrúi eða stjórn sjóðsins hafi samþykkt umsókn og að nauðsynleg fylgigögn hafi borist til sjóðsins í tíma. 
Félagsmaður fær tilkynningu í tölvupósti þegar styrkur er greiddur út.

4.4.Frágangur umsókna og afgreiðsla.
Félagsmenn skulu vanda frágang umsókna og tilgreina hvernig þeir ætla að verja styrknum. Vel útfylltar umsóknir flýta fyrir afgreiðslu styrkja. Þegar umsókn hefur verið metin er niðurstaða tilkynnt með tölvupósti þar sem fram kemur hvaða gögnum þarf að framvísa til að fá styrkinn greiddan. Ef öll gögn hafa borist bíður umsókn næsta greiðsludags.

Ekki er greitt út á greiðslukvittanir sem eru í nafni annarra t.d. vinnuveitanda. Ef greiðslukvittanir eru í nafni annars en félagsmanns gerir sjóðurinn kröfu um staðfestingu á endurgreiðslu.

4.5.Upplýsingar til skattayfirvalda. 
Veittir styrkir vegna fræðslu eru forskráðir í skattaskýrslu. Félagsmaður skal varðveita frumrit reiknings vegna þess kostnaðar sem styrkur hefur fengist fyrir til að afhenda skattayfirvöldum sé þess óskað. Heimilt er að skrá kostnað á móti þegar framtali er skilað samkvæmt reglum ríkisskattstjóra.

5.Tíðni styrkveitinga, fyrning og fleira

5.1.Tíðni styrkveitinga. 
Félagsmaður með full réttindi (sjá lið 1.2) getur fengið hámarksstyrk á 24 mánaða tímabili (100.000 kr. hafi hann 1-5 ára félagsaðild og 140.000 kr. hafi hann meira en 5 ár í félagsaðild). Þannig getur félagsmaður sótt um fleiri en einn styrk á tímabilinu, þar til hámarksupphæð er náð.

5.2.Sótt um aftur í tímann. 
Umsókn um styrk verður að berast skrifstofu sjóðsins innan árs frá lokum náms/verkefnis. Ekki er þó unnt að skila inn reikningi sem er eldri en 12 mánaða.

5.3.Fyrning styrkveitingar. 
Ef umsækjandi hefur ekki skilað nauðsynlegum gögnum (reikningum og staðfestingu) innan 9 mánaða frá því að umsókn var samþykkt fyrnist réttur til greiðslu.

5.4.Tvígreiðsla eða ofgreiðsla. 
Ef mistök verða í afgreiðslu styrkumsóknar eða greiðslu styrks munu starfsmenn sjóðsins leitast við að leiðrétta mistök eins fljótt og hægt er. Félagsmaður skal tilkynna sjóðnum ef um ofgreiðslu er að ræða og endurgreiða ofgreidda upphæð þegar í stað.

5.5.Réttur til að hætta við umsókn. 
Ef umsækjandi nýtir ekki vilyrði fyrir styrk eða dregur umsókn sína til baka áður en styrkur er greiddur þá hefur umsóknin engin áhrif á réttindi umsækjanda hjá sjóðnum.

5.6.Ef styrkur úr starfsmenntunarsjóði er veittur, þá er ekki hægt að sækja um starfsþróunarstyrk fyrir sama námi ef réttur til styrks úr starfsmenntunarsjóði er fullnýttur.

6.Málskotsréttur
Félagsmaður á ávallt rétt á að vísa erindi sínu á ný til stjórnar sjóðsins ef hann er ósáttur við afgreiðslu á umsókn sinni. Stjórnin skal þá fjalla um umsóknina aftur á næsta fundi. 

7.Gildistökuákvæði
Reglur þessar eru samþykktar af stjórn sjóðsins 14. desember 2017 og taka gildi 1. janúar 2018. Við gildistökuna falla úr gildi eldri starfsreglur og aðrar ákvarðanir sem ekki eru í samræmi við reglur þessar. Reglurnar geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.


Stjórnin áskilur sér rétt til breytinga á reglum þessum án fyrirvara. Vel útfylltar umsóknir flýta fyrir afgreiðslu styrkbeiðna.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)