Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

13. nóvember 2023

Starfaðu með Sameyki

Uppstillingarnefnd óskar eftir framboðum frá félagsfólki til kosningar formanns og 14 manna stjórn Sameykis. Frestur til að skila inn er til og með 10. desember nk.

„Uppstillingarnefnd Sameykis hvetur félagsfólk sem hefur áhuga á ábyrgðarstörfum innan félagsins að bjóða sig fram eða tilnefna þau sem þau telja að eigi erindi.“

Uppstillingarnefnd Sameykis hvetur félagsfólk sem hefur áhuga á ábyrgðarstörfum innan félagsins að bjóða sig fram eða tilnefna þau sem þau telja að eigi erindi. Framboði má skila inn til og með 10. desember 2023 á vef Sameykis, sjá eyðublað hér.

Hlutverk nefndarinnar er að stilla upp tillögu um formann og 14 manna stjórn Sameykis, auk þess að stilla upp tillögum að fulltrúum í stjórnir orlofssjóðs, starfsmenntunarsjóðs, styrktar- og sjúkrasjóðs, vinnudeilusjóðs, fræðslusjóðs og kjörstjórn. Nánar um stjórn og stjórnarkosningu er í lögum félagsins, 3. kafla.

Uppstillingarnefnd leggur tillögur sínar fyrir Trúnaðarmannaráð eigi síðar en 40 sólarhringum fyrir aðalfund. Aðalfundur Sameykis verður 21. mars 2024.

 

English
The Nominations Committee of Sameyki encourages members interested in responsible roles within the organization to nominate themselves or others they deem suitable. Submissions can be made until December 10, 2023, on the Sameyki website, see form here.

The role of the committee is to propose a chairman and a 14-member board for Sameykis, as well as appoint representatives to the boards of the orlofssjóður (vacation fund), starfsmenntunarsjóður (vocational fund), styrktar- og sjúkrasjóður (support and sickness fund), vinnudeilusjóður (labor dispute fund), fræðslusjóður (educational fund) and the electoral commission. More details about the board and board elections are in the Union's statutes, chapter 3.

In accordance with the regulations, the Nomination Committee submits its proposals to the Board of Trustees no later than 40 days before the annual meeting. The Annual General Meeting of the Association will take place on March 21, 2024.

 

Polski
Komitet Nominacyjny Sameykis zachęca członków zainteresowanych odpowiedzialnymi rolami w ramach organizacji, aby sami siebie lub innych, których uważają za odpowiednich, zgłaszali. Prace można przesyłać do 10 grudnia 2023 r. na stronie Sameykis.

Rolą komitetu jest zaproponowanie przewodniczącego i 14-osobowej rady Sameykis, a także mianowanie przedstawicieli do rad orlofssjóður (funduszu wakacyjnego), starfsmenntunarsjóður (funduszu szkoleniowego), styrktar- og sjúkrasjóður (funduszu wsparcia i ubezpieczeń chorobowych), vinnudeilusjóður (funduszu sporów pracowniczych), fræðslusjóður (funduszu edukacyjnego) oraz komisji wyborczej. Więcej informacji na temat rady i wyborów do rady znajduje się w statucie związku, rozdział 3.

Zgodnie z przepisami, Komitet Nominacyjny składa swoje propozycje Radzie Nadzorczej nie później niż 40 dni przed corocznym zgromadzeniem. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się 21 marca 2024 roku.