Merki Sameykis á smærri skjá

Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-840
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Kjarasamningur við Vinakot

Nýr kjarasamningur Sameykis við Vinakot var undirritaður 22. apríl 2020.

Hér fyrir neðan finnur þú kjarasamning milli viðsemjenda ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Hér fyrir neðan finnur þú kjarasamning milli viðsemjenda ásamt upplýsingum um ýmis réttindi.

Kjarasamningur Vinakots og Sameykis 1. mars 2019 – 31. mars 2023

Kynningarglærur fyrir samning Vinakots og Sameykis.

Tengill á upptöku kynningarfundar - lykilorð: 4Y$Lxt9#

Hér fyrir neðan er eldri kjarasamningur milli viðsemjenda.

Kjarasamningur SFR og Vinakots 1. maí 2016 til 1. mars 2019

Greiðsla launa í slysa- og veikindatilfellum - úr kjarasamningi:

8.1 Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður
8.1.1 Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni Vinakot ehf. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem Vinakot ehf. þykir þörf á.

8.1.3 Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slyss um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt eftir nánari ákvörðun Vinakot ehf.

8.1.4 Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll éu lögmæt, enda sé kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknisrannsókna greiddur af Vinakot ehf.

8.1.5 Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr. 8.1.1 - 8.1.4. Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

8.1.6 Vinakot ehf. greiðir starfsmanni þau útgjöld sem starfsmaður hefur orðið fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 27. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.

8.2 Vinnuslys og atvinnusjúkdómar

8.2.1 Sjúkrakostnaður. Við vinnuslys kosti vinnuveitandi flutning hins slasaða til heimilis eða sjúkrahúss og endurgreiði honum eðlilegan útlagðan sjúkrakostnað í hverju tilfelli, annan en þann, sem sjúkrasamlag og/eða almannatryggingar greiða.

8.2.2 Launagreiðslur í vinnuslysa- eða atvinnusjúkdómatilfellum. Í hverju vinnuslysa- eða atvinnusjúkdómstilfelli sem verður við vinnuna eða af henni, eða flutnings til og frá vinnustað, greiðir Vinakot ehf. laun fyrir dagvinnu í allt að 3 mánuði samkvæmt þeim taxta sem launþegi er á þegar slys eða sjúkdóm ber að, enda gangi dagpeningar frá Tryggingastofnun ríkisins vegna þessara daga til Vinakot ehf.

8.3 Réttur til launa vegna veikinda og slysa

8.3.1 Laun í veikinda- og slysaforföllum á fyrsta ári. Launagreiðslum til starfsmanna í veikindaforföllum þeirra hjá sama vinnuveitanda, skal á 1. ári haga þannig að tveir dagar greiðast fyrir hvern unninn mánuð.

8.3.2 Laun í veikinda- og slysatilfellum eftir eitt ár. Launagreiðslu til starfsmanna í veikindaforföllum þeirra sem unnið hafa hjá Vinakot ehf. í eitt ár eða meira skal haga þannig:

  • Eftir 1 árs starf hjá Vinakot ehf.: 2 mánuði á föstum launum á hverjum 12 mánuðum,
  • eftir 5 ára starf hjá Vinakot ehf.: 4 mánuði á föstum launum á hverjum 12 mánuðum,
  • eftir 10 ára starf hjá Vinakot ehf.: 6 mánuði á föstum launum á hverjum 12mánuðum.

Þó skal starfsmaður sem áunnið hefur sér réttindi til 4 eða 6 mánaða launagreiðslnaí veikindaforföllum hjá síðasta vinnuveitanda og ræður sig hjá Vinakot ehf. eiga rétt til launagreiðslna um eigi skemmri tíma en í 2 mánuðiá hverjum 12 mánuðum.

Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

8.4 Launahugtök

Föst laun

Með föstum launum er átt við dagvinnulaun auk fastrar reglubundinnaryfirvinnu. Yfirvinna í skilningi þessarar greinar telst föst og reglubundin hafihún verið samfelld síðustu fjóra mánuði.

Dagvinnulaun

Með dagvinnulaunum er hér átt við föst laun fyrir vinnu á dagvinnutímabili,ásamt föstum aukagreiðslum öðrum en kostnaðargreiðslum.

8.5 Starfshæfnisvottorð

8.5.1 Starfsmaður, sem verið hefur óvinnufær vegna veikinda eða slysa samfellt í1 mánuð eða lengur, skal leggja fram vottorð um starfshæfni sé þesskrafist. Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis Vinakot ehf.

8.6 Skráning veikindadaga

8.6.1 Halda skal skrá yfir veikindadaga starfsmanns.

8.7 Forföll af óviðráðanlegum ástæðum

8.7.1 Starfsmaður á rétt á leyfi frá störfum þegar um óviðráðanlegar (forcemajeure) og brýnar fjölskylduástæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slysssem krefjast tafarlausrar nærveru starfsmanns.Starfsmaður á ekki rétt á launum frá atvinnurekanda í framangreindumtilfellum, sbr. þó ákvæði gr. 8.8.1.

8.8 Veikindi barna yngri en 13 ára

8.8.1 Foreldri skal, eftir fyrsta starfsmánuð, heimilt að verja samtals 12 vinnudögumá hverju 12 mánaða tímabili til aðhlynningar sjúkum börnum sínumundir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Foreldri skalhalda dagvinnulaunum sínum svo og vaktaálagi þar sem það á við.

Með foreldri í 1. mgr. er einnig átt við fósturforeldri eða forráðamann, semer framfærandi barns og komi þá í stað foreldris.

 
   Ár  Orlofsuppbót    Desemberuppbót
  2020       51.000 kr.     103.100 kr.
  2021    52.000 kr.     106.100 kr.
  2022    53.000 kr.     109.100 kr,
     

Reglur um desemberuppbót.
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.
Miðað er við að starfsmaður sé í starfi síðustu viku nóvember eða fyrstu viku desember og desemberuppbótin er greidd eigi síðar en 15. desember.

Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar. Áunnin persónuuppbót skal gerð upp samhliða starfslokum.

Reglur um orlofsuppbót.
Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.  Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins.  Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé. Áunnin persónuuppbót skal gerð upp samhliða starfslokum.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)