Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Stjórn og starfsreglur

Stjórn Lífeyrisdeildar er kjörin á aðalfundi. Núverandi stjórn var kjörin á stofnfundi deildarinnar 11. apríl 2019. Starfsreglurnar voru einnig samþykktar á stofnfundinum.
Halda áfram

Stjórn Lífeyrisdeildar

Stjórn Lífeyrisdeildar Sameykis 2023-2025 skipa Ingibjörg Óskarsdóttir formaður, Bryndís Þorsteinsdóttir, Guðjón Magnússon, Guðrún Árnadóttir, Hildur Gunnarsdóttir, Marías Sveinsson og Þórdís Richter. 

Starfsreglur Lífeyrisdeildar 

1. gr.
Rétt til aðildar hefur sá sem lýkur starfsævinni sem Sameykisfélagi (SFR eða St.Rv.) og hefur að minnsta kosti haft samfellda aðild síðastliðin fimm ár áður en hann lauk störfum og fór á lífeyri.

Sá sem óskar eftir aðild að lífeyrisdeild og hefur ekki endað starfsævi sína sem félagi í Sameyki (SFR eða St.Rv.) verður að hafa að lágmarki 10 ára félagsaldur og að hafa verið orðinn 60 ára þegar hann hætti sem félagi. Þetta er til að koma til móts við félagsfólk sem var í störfum sem t.d. hafa verið lögð niður. Almennt skal miða við að félagsfólk skrái sig í lífeyrisdeildina innan 10 ára frá starfslokum.
Öryrkjar eiga rétt á að sækja um aðild að lífeyrisdeildinni ef þeir fá örorkulífeyri frá lífeyrissjóði, enda stundi þeir ekki launaða vinnu. Öryrkjar skulu senda inn staðfestingu frá lífeyrissjóði um að þeir fái örorkulífeyri.

Ef upp koma vafaatriði varðandi rétt til aðildar tekur stjórn Sameykis afstöðu til þeirra.

2. gr.
Deildin starfar í samræmi við ákvæði félagslaga Sameykis og samkvæmt gildandi starfsreglum. Starf deildarinnar er fjármagnað af félagssjóði Sameykis sem ákveðið er af stjórn Sameykis hverju sinni.

  3. gr.
Viðfangsefni deildarinnar skulu vera;

 • að gæta í hvívetna hagsmuna félagfólks
 • að halda uppi kynningar- og félagsstarfi með deildarfélögum
 • að vinna að því að deildarfélögum bjóðist fjölbreytt tækifæri í gegnum símenntun og þátttöku í félagsstarfi
 • deildin skuli eiga samstarf við samtök annarra lífeyrishópa

4. gr.
a) Stjórn félagsins skipa sjö einstaklingar, formaður og sex meðstjórnendur, er skulu kosnir úr hópi fullgildra félaga á aðalfundi til tveggja ára í senn. Formann skal kjósa sérstaklega en sex meðstjórnendur skulu kosnir í einu lagi. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo skoðunarmenn ársreikninga.
b) Stjórnarfólki er ekki heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil. Ekki má sami einstaklingur gegna störfum formanns lengur en þrjú kjörtímabil samfellt. Þótt formaður hafi setið í stjórn félagsins hefur það engin áhrif á þann tíma sem honum er heimilt að gegna formennsku.
c) Formaður fer með umboð deildarinnar til setu á þeim fundum Sameykis sem ákvæði eru um í félagslögum.

5. gr.
Stjórnarfundi skal halda að boði formanns eða samkvæmt ákvörðun stjórnar um reglulega fundardaga. Fundir eru lögmætir ef minnst 4 mæta til fundar.

Deildarfundi skal boða með auglýsingu í blaði félagsins þegar því verður við komið eða með bréflegri tilkynningu til deildarfélaga. Leitast skal við að ákveða fyrir fram allt funda- og félagsstarf deildarinnar um ákveðið tímabil í senn og tilkynna það í eitt skipti fyrir öll. Bóka skal gerðir allra funda deildarinnar.

6. gr.
Á tímabilinu 1. mars til 31. maí skal halda aðalfund deildarinnar og boðað til hans löglega með minnst 3ja vikna fyrirvara. Eftirfarandi eru sérstök verkefni aðalfundar:

 1. Stjórn deildarinnar gefur skýrslu um starfsemina á síðastliðnu ári.
 2. Lagðir fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar deildarinnar fyrir síðastliðið ár.
 3. Gerð grein fyrir störfum og reikningum símenntunarsjóðs.
 4. Tekin ákvörðun um tillögur til breytinga á starfsreglum deildarinnar.
 5. Kosið í stjórn á oddaári:
  a. Kosning formanns.
  b. Kosning sex meðstjórnenda.
 6. Kosnir tveir skoðunarmenn félagsreikninga.
 7. Önnur mál.
 8. gr.
  Starfsreglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf 2/3 greiddra atkvæða til þess að breyting öðlist gildi sem og samþykki stjórnar Sameykis.


Samþykkt á aðalfundi Lífeyrisdeildar 21.5.2024