Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Lög

Lög Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu voru samþykkt á aðalfundi 26. janúar 2019
Halda áfram

Lög
Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu

1. kafli. Nafn og tilgangur

1. gr. - Félagið heitir Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

Félagssvæði þess er landið allt. Félagið skiptist í tvo hluta, opinberan hluta og almennan hluta. Í O-hlutanum eru einstaklingar sem aðild eiga á grundvelli 1. til 2. töluliðs 3. gr. laga þessara. Í A-hlutanum eru einstaklingar sem aðildarrétt eiga á grundvelli 3. og 4. töluliðs 3. gr. þessara laga. Lög nr. 94/1986 gilda um starfsemi O-hluta félagsins við gerð kjarasamninga en lög nr. 80/1938 gilda um kjarasamningsgerð A-hluta.

2. gr. - Tilgangur félagsins er:

  1. Að vinna að hagsmunamálum félagsmanna og standa vörð um réttindi þeirra og beita sér gegn hvers konar misrétti í launagreiðslum og starfskjörum.
  2. Að fara með fyrirsvar einstaklinga, sem aðild eiga að félaginu, við gerð kjarasamninga.

 

2. kafli. Aðild að félaginu og úrsögn

3. gr. - Rétt til inngöngu í félagið eiga:

  1. Einstaklingar í þjónustu ríkisins og sveitarfélaga sem eiga ekki aðild að öðru stéttarfélagi sem fer með samningsaðild fyrir viðkomandi starfsmann.
  2. Einstaklingar sem starfa hjá sjálfseignarstofnunum skv. 2. gr. laga nr. 94/1986.
  3. Einstaklingar sem starfa hjá stofnunum og fyrirtækjum sem starfa í almannaþágu.
  4. Einstaklingar sem starfa utan almannaþjónustu og eiga ekki aðild að öðru stéttarfélagi.

4. gr. - Gangi félagi úr þjónustu ríkisins eða sveitafélaga eða stofnana eða félaga sem falla undir ákvæði 2. tl. 3. gr. eða hætti störfum hjá atvinnurekanda skv. 3. og 4. tl. 3. gr. telst hann ekki lengur í félaginu.

Félagsmaður sem verður atvinnulaus á rétt til áframhaldandi félagsaðildar meðan hann er á skrá sem atvinnulaus, enda eigi hann ekki aðild að öðru stéttarfélagi. Atvinnulausir greiði félagsgjald, en heimilt er stjórn félagsins að fella það niður að hluta eða öllu leyti.

Félagsmaður sem lætur af starfi á aldursmörkum eða vegna veikinda og hefur unnið sér rétt til eftirlauna eða örorkubóta, heldur öllum félagsréttindum ef hann kýs, en skal vera  gjaldfrjáls. Félagar geta óskað þess að stjórn félagsins hafi afskipti af ráðningarkjörum, starfskjörum, eftirlaunum, brottvikningu og öðru því sem máli skiptir í samræmi við tilgang félagsins.

Rísi deila um lögmæti uppsagnar félagsmanns úr starfi telst hann þó félagsmaður þar til hún er til lykta leidd.

Félagsmenn sem ráðnir eru til starfa hjá félaginu eða heildarsamtökum opinberra starfsmanna halda ennfremur óskertum félagsréttindum meðan þeir gegna slíku starfi.

5. gr.- Einstaklingur sem uppfyllir eitthvert skilyrða 3. gr. til þess að geta orðið félagsmaður og greiðir félagsgjald til félagsins, telst þar með félagsmaður. Stjórn félagsins skal kynna nýjum félagsmanni réttindi hans og skyldur í félaginu.

6. gr. - Halda skal aukaskrá yfir einstaklinga sem ekki eru félagsmenn en greiða gjald til félagsins skv. 2. mgr. 7. gr. laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Félagsmaður sem ekki greiðir félagsgjöld skv. lögum félagsins skal færður á aukaskrá með ákvörðun stjórnar félagsins, enda hafi vanskil staðið a.m.k. 3 mánuði.

Þeir sem eru á aukaskrá njóta hvorki atkvæðisréttar né annarra félagsréttinda fyrr en viku eftir að þeir hafa greitt skuld sína við félagið.
Félagsstjórn er heimilt að undanþiggja menn félagsgjöldum ef veikindi eða aðrar sérstakar ástæður eru fyrir hendi.

7. gr. - Allir þeir sem aðild eiga að félaginu eru skyldugir að hlýða lögum þess. Þyki sannað að félagsmaður hafi framið alvarlegt brot á lögum þessum eða vísvitandi valdið félaginu tjóni á annan hátt, getur aðalfundur vikið viðkomandi úr félaginu, en til þess þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða.

8. gr. - Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast félagsstjórn og telst viðkomandi genginn úr félaginu þremur mánuðum eftir að úrsögn barst félagsstjórn enda sé hann skuldlaus við félagið.

 

3. kafli. Stjórn og stjórnarkosning

9. gr. - Stjórn félagsins skipa fimmtán menn, formaður og fjórtán meðstjórnendur, er skulu kosnir úr hópi fullgildra félagsmanna til þriggja ára í senn.

Formaður skal kosinn sérstaklega en fjórtán meðstjórnendur skulu kosnir í einu lagi. Ekki má sami maður gegna störfum formanns lengur en fjögur kjörtímabil (12 ár) samfellt.

Þótt formaður hafi setið í stjórn félagsins hefur það engin áhrif á þann tíma sem honum er heimilt að gegna formennsku. Meðstjórnendum er ekki heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil (9 ár). Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann og ritara.

Ef einn eða fleiri ganga úr stjórn á kjörtímabilinu, er stjórn heimilt að tilnefna nýjan stjórnarmann sem fulltrúaráð verður að staðfesta. Ef formaður gengur úr stjórn á kjörtímabilinu þá tekur varaformaður við fram að næsta kjöri.

10. gr. - Kjör stjórnar fer fram við allsherjaratkvæðagreiðslu. Kjörstjórn skal senda félagsmönnum kjörgögn. Atkvæðagreiðsla skal fara fram með rafrænum hætti ef því verður við komið, annars skriflegum og þá skal hafa hliðsjón af því sem tíðkast við utankjörfundarkosningu til Alþingis varðandi frágang kjörgagna. Kosning skal standa yfir í a.m.k. 10 daga ef hún er rafræn en 15 daga annars og skal henni lokið sólarhring fyrir aðalfund. Atkvæði sem berast kjörstjórn að þeim tíma liðnum skulu ógild.

Kjörseðill skal vera tvískiptur þannig:
1. hluti fyrir formannskjör
2. hluti fyrir kjör meðstjórnenda

Nöfnum frambjóðenda skal raðað í stafrófsröð í hverjum hluta. Tilgreina skal vinnustað frambjóðenda og starfsheiti. Komi ekki fram tillögur um fleiri menn í hvert stjórnarsæti en kjósa skal eru þeir sjálfkjörnir.

11. gr. – Fulltrúaráð skal kjósa uppstillingarnefnd sem skipuð er 7 aðalmönnum og tveimur til vara. Stjórn félagsins skal undirbúa tillögu um uppstillingarnefndina sem lögð er fyrir fulltrúaráð.

Hlutverk uppstillingarnefndar er eftirfarandi:
Gera tillögu um formann og stjórn félagsins. Einnig skal hún gera tillögur um stjórn orlofssjóðs, stjórn starfsmenntunarsjóðs, stjórn styrktar- og sjúkrasjóðs, stjórn vinnudeilusjóðs, stjórn fræðslusjóðs, kjörstjórn, skoðunarmenn reikninga og endurskoðendur.

Uppstillingarnefnd skal leggja tillögur sínar fyrir fulltrúaráð eigi síðar en 40 sólarhringum fyrir aðalfund þegar stjórn félagsins er kosin. Fulltrúaráð skal afgreiða tillögur uppstillingarnefndar og verða þær tillögur ráðsins.

Heimilt er 50 eða fleiri félagsmönnum að gera tillögur um einn eða fleiri stjórnarmenn. Skulu þær vera skriflegar og berast stjórn félagsins a.m.k. 25 sólarhringum fyrir aðalfund. Öllum tillögum skal fylgja skriflegt samþykki þeirra sem tillaga er gerð um. Vanti samþykki aðila telst tillaga um hann ógild. Tillögum skulu fylgja upplýsingar um vinnustað, kennitala og heimilisfang.

 

4. kafli. Aðalfundur

12. gr. - Aðalfundur skal auglýstur á tryggilegan hátt með a.m.k. 35 sólarhringa fyrirvara.

Jafnframt skal auglýst eftir tillögum um stjórnarmenn þegar stjórnarkjör fer fram, sbr. ákv. 9. og 10. gr. Aðalfundur er æðsta vald félagsins.

13. gr. - Aðalfund skal halda fyrir lok marsmánaðar ár hvert. Takist ekki að ljúka aðalfundarstörfum á einum fundi skal boða til framhaldsaðalfundar.
Þessi eru sérstök verkefni aðalfunda, nema á því ári sem ekki fer fram stjórnarkjör, falla af dagskrá fundarins töluliðir 4, 6 og 8.

1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á síðastliðnu ári.
2. Lagðir fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið almanaksár.
3. Tekin ákvörðun um tillögur til lagabreytinga og breytinga á reglum sjóða.
4. Úrslit allsherjaratkvæðagreiðslu í stjórnarkjöri kynnt.
5. Kosinn löggiltur endurskoðandi félagsreikninga, tveir skoðunarmenn og tveir til vara.
6. Kosnir fimm menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara.
7. Ákveðið árgjald félagsmanna og skipting þess milli sjóða.
8. Kosið í stjórn: orlofssjóðs, vinnudeilusjóðs, starfsmenntunarsjóðs, fræðslusjóðs og styrktar- og sjúkrasjóðs skv. reglum þeirra.
9. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram til samþykktar.
10. Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
11. Önnur mál.

14. gr. - Kjörstjórn skipa fimm menn og jafnmargir til vara og skal kosin úr hópi fullgildra félagsmanna til þriggja ára á þeim aðalfundi þegar stjórnarkjör fer fram.

Kjörstjórn skal ásamt stjórn félagsins hafa á hendi undirbúning og framkvæmd kosningarinnar. Sé kjörstjórnarmaður í framboði við stjórnarkjör skal hann víkja sæti fyrir
varamanni. Sá varamaður sem flest atkvæði hefur fengið tekur fyrsta sæti sem losnar í kjörstjórn, þá sá sem næstflest atkvæði hefur fengið og þannig áfram.

15. gr. - Stjórn félagsins lætur gera kjörskrá um alla félagsmenn er atkvæðisréttar njóta, sbr. 6.gr. og skal hún liggja frammi á skrifstofu félagsins frá því að aðalfundur er auglýstur. Allar kærur út af kjörskrá skal kjörstjórn úrskurða um. Kærufrestur rennur út sólarhring fyrir aðalfund.

Í kjörskrá skulu skráðar upplýsingar um kennitölu og heimilisfang félagsmanna.

16. gr. - Félagsmenn hafa frjálst val að kjósa þá menn sem í kjöri eru og skulu þeir gera það á þann hátt að merkja við fyrir framan nafn þess er þeir kjósa. Öll önnur merki eða áritanir ógilda kjörseðilinn. Kjörstjórn getur heimilað rafræna kosningu.

Kjósa ber einn mann við formannskjör og fjórtán menn við kjör meðstjórnanda. Sé ekki kosin rétt tala stjórnarmanna í einhverjum hluta kjörseðils er hann ógildur að því er þann hluta varðar.

Kjörstjórn sker úr um gildi vafaatkvæða.

17. gr. - Kjörstjórn ákveður hvar og hvenær talning atkvæða skal fara fram. Frambjóðendur við formannskjör eða umboðsmenn þeirra mega vera viðstaddir talningu.

18. gr. - Kjörstjórn skal halda gerðabók og færa í hana allt sem kosningu varðar, undirbúning, framkvæmd og niðurstöður.

 

5. kafli. Stjórnarfundir og stjórnarstörf

19. gr. - Formaður skal boða til funda og gegna öðrum venjulegum formannsstörfum. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum hans. Ritari sér um að fundargerðir séu ritaðar og varðveittar með öruggum hætti fyrir stjórnar-, trúnaðarmannaráðs- fulltrúaráðsog félagsfundi.

Stjórn félagsins hefur æðsta vald í málefnum þess milli aðalfunda.

Stjórnin vinnur að stefnumótun félagsins og stuðlar að framgangi mála sem félagið hefur sett sér. Stjórnin sér um að skipulag og starfsemi félagsins sé í samræmi við lög þess.

Stjórnin ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum félagsins og tekur allar meiriháttar ákvarðanir er lúta að fjármálum og fjárhagsskuldbindingum þess. Stjórnin skipar stjórn Vísindasjóðs og stjórn sérstaks styrktarsjóðs.

Stjórnin skal yfirfara og samþykkja reikninga félagsins með áritun.

Stjórnin tekur ákvarðanir um ráðningu starfsmanna félagsins og semur um kjör þeirra.

Stjórnin felur formanni daglegan rekstur félagsins og ákveður laun hans.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar mætir. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á

stjórnarfundum.

 

6. kafli. Fjármál

20. gr. – Félagsgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi og fellur það þá þegar í gjalddaga.
Heimilt er að láta draga félagsgjaldið frá launum félagsmanna.

Sjóði félagsins skal ávaxta hjá fjármálastofnunum á sem tryggastan hátt.

Úr félagssjóði skal greiða nauðsynlegan kostnað vegna starfsemi félagsins.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Endurskoðaðir reikningar félagsins skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins 10 sólarhringum fyrir aðalfund.

Tillögur sem fela í sér breytingar á útgjöldum fyrir félagsmenn er einungis heimilt að afgreiða á aðalfundi félagsins að undangenginni kynningu á tillögunni í fundarboði.

Auk félagssjóðs hefur Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu orlofssjóð, vinnudeilusjóð, styrktar- og sjúkrasjóð, sérstakan styrktarsjóð, vísindasjóð, fræðslusjóð og starfsmenntunarsjóð. Um starfsemi sjóðanna skal setja reglur sem staðfestar skulu á aðalfundi.

 

7. kafli. Félagsfundir

21. gr. - Félagsfundi skal boða svo oft sem þurfa þykir og er félagsstjórn skylt að boða þá ef 50 fullgildir félagsmenn krefjast þess og tilgreina fundarefni.

Félagsfundi skal boða með minnst þriggja sólarhringa fyrirvara og skal fundurinn auglýstur á sem tryggilegastan hátt í fjölmiðlum eða þar sem hentar þykir.
Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

22. gr. - Fundum skal stjórnað eftir fundarsköpum er félagið setur. Ef ágreiningur verður um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri, en skotið getur hann ágreiningsefni undir atkvæði fundarmanna.

Afl atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfundum nema þar sem öðruvísi kann að verða ákveðið í lögum þessum.

 

8. kafli. Fulltrúar á þing BSRB

23. gr. - Kjör fulltrúa á þing BSRB skal fara fram á trúnaðarmannaráðsfundi.

 

9. kafli. Trúnaðarmannaráð

24. gr. - Á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 eða fleiri félagsmenn sbr. lög nr. 94/1986, skalí maí annað hvert ár (oddatöluár) kjósa trúnaðarmann til tveggja ára, sem tilkynnt sé félagsstjórn. Velja má annan til vara.

Berist eigi tilkynning um val fyrir 31. maí skal félagsstjórn skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það félögum á vinnustaðnum.
Félagsstjórn setur trúnaðarmönnum starfsreglur.

25. gr. - Trúnaðarmenn þeir sem eru kjörnir eða skipaðir samkvæmt 24. gr. eða kjörnir samkvæmt ákvæðum 28. gr. mynda ásamt stjórn trúnaðarmannaráð. Hlutverk þess er að fjalla um þau málefni á fundum sínum sem snerta vinnu og aðstöðu trúnaðarmanna í störfum sínum ásamt fræðslu um þau þjóðfélagsmál sem hæst ber hverju sinni og að gagni koma í störfum trúnaðarmanna. Einnig er það hlutverk trúnaðarmannaráðs að fjalla um kjara- og réttindamál starfsmanna, sérstaklega þegar gera á almenna kjarasamninga. Fundir í trúnaðarmannaráði skulu vera að lágmarki 2 á ári.

 

10. kafli. Fulltrúaráð

26. gr. Fulltrúaráðið er skipað stjórn félagsins, formönnum sjóða félagsins og 90 fulltrúum sem kosnir eru af trúnaðarmannaráði á fyrsta trúnaðarmannaráðsfundi að hausti eftir kosningu á oddatöluári. Við kosningu fulltrúa í fulltrúaráð skal tryggt að lágmarki séu tveir fulltrúar frá eftirtöldum landshlutum: Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi Vestra, Norðurlandi Eystra, Austurlandi, Suðurlandi og Reykjanesi. Einnig skal vera tryggt að eftirtaldar kjarasamningseiningar eigi að lágmarki tiltekinn fjölda fulltrúa í ráðinu, (1) kjarasamningur – ríkisins/sjálfseignarstofnanir, (10 fulltrúa), (2) kjarasamningur – sveitarfélaganna/sjálfseignarstofnanir (10 fulltrúa), (3) kjarasamningur – SA og annarra sem félagið gerir kjarasamning við (5 fulltrúa).

Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs. Trúnaðarmannaráð skal setja nánari reglur um framkvæmd kosninga í fulltrúaráði.

27. gr. – Fulltrúaráð skal vinna að stefnumótun fyrir félagið í samráði við stjórn og annast undirbúning fyrir aðalfund félagsins, þar á meðal að kjósa uppstillingarnefnd og laganefnd þegar það á við. Á fundum fulltrúaráðs skal m.a. gerð grein fyrir fjárhagsstöðu sjóða félagsins og lögð fram skýrsla yfir starfsemina einu sinni á ári. Fulltrúaráð skal ákveða hvaða fastanefndir skulu starfa og setja þeim reglur og kjósa í þær. Fulltrúaráð getur einnig stofnað aðrar nefndir eða vinnuhópa innan félagsins í kringum sérstök verkefni. Fulltrúaráð skal fjalla um kjara- og réttindamál og annast undirbúning kjarasamninga.

 

11. kafli. Deildaskipting

28. gr. - Heimilt er að stofna sérstakar deildir innan félagsins með þeim er vinna skyld og samskonar störf eða störf sem krefjast hliðstæðrar menntunar. Hver slíkra deilda hefur rétt til að velja fyrir sína hönd tvo áheyrnarfulltrúa í trúnaðarmannaráð og fulltrúaráð.

Reglur fyrir deildir þessar öðlast ekki gildi fyrr en félagsstjórn hefur staðfest þær en hlutverk þeirra skal vera:
1. Að vinna að því að hver félagsmaður sem til þess hefur rétt sé meðlimur í deildinni.
2. Að fylgjast með því að samningar séu haldnir og réttindi starfsmanna í heiðri höfð og reyna að leysa þau ágreiningsmál sem upp kunna að koma og bundin eru við
deildarmenn.
3. Að veita félagsstjórn aðstoð við söfnun gagna og upplýsinga og annað er hún kann að óska eftir.
4. Að efla gagnkvæman skilning og einingu og stuðla að fræðslu- og menningarstarfi
innan vébanda deildarinnar.

Háskóladeild
Starfrækja skal deild félagsmanna með háskólamenntun. Háskóladeild skipa einstaklingar sem lokið hafa að minnsta kosti Bachelor gráðu eða sambærilegu námi og uppfylla eitthvert skilyrða 3.gr.

Deildin setur sér starfsreglur sem öðlast gildi er félagsstjórn hefur staðfest þær. Í þeim skal m.a. kveðið á um tilgang deildarinnar sem er að fjalla um hagsmuna- og sérmál er varða réttindi og kjör félagsmanna með háskólamenntun. Stjórn Háskóladeildar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu skal heimilt að kjósa úr sínum hópi tvo fulltrúa og tvo til vara sem eiga rétt til setu í trúnaðarmannaráði og fulltrúaráði félagsins. Stjórn deildarinnar skal skila ársskýrslu til stjórnar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu á hverju ári.

Lífeyrisdeild
Félagsmenn sem láta af störfum vegna aldurs eða örorku hafa heimild til að starfrækja innan
félagsins deild.

Deildin setur sér starfsreglur sem öðlast gildi er félagsstjórn hefur staðfest þær, sbr. ákvæði 1. mgr. Í þeim skal m.a. kveðið á um tilgang deildarinnar, sem er að fjalla um sérmál er varða hagsmuni og réttindi þeirra svo og almennt félagsstarf og kynningu.

Stjórn lífeyrisdeildar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu skal heimilt að tilnefna úr sínum hópi 14 fulltrúa í trúnaðarmannaráð og þar af 5 fulltrúa í fulltrúaráð.

Formaður lífeyrisdeildar skal boðaður á stjórnarfundi Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu, þegar á dagskrá eru mál sem varða málefni þeirra.

 

12. kafli. Ákvæði vegna laga um kjarasamninga

29. gr. – Stjórn félagsins gerir tillögur um samninganefndir vegna hvers kjarasamnings og leggur fyrir trúnaðarmenn á hverju kjarasamningssviði til samþykktar eða synjunar. Fjöldi félagsmanna í samninganefnd skal fara eftir stærð en þó aldrei vera fjölmennari en 12 manns. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefnda nema hann skipi annan í sinn stað. Við kjör samninganefndar skal þess gætt að í nefndina séu kjörnir fulltrúar ólíkra starfsgreina innan hvers kjarasviðs.

30. gr. - Tilkynna skal viðsemjendum eigi síðar en við upphaf samningaviðræðna hverjir skipi samninganefndir félagsins.

31. gr. - Trúnaðarmannaráð tekur ákvörðun um uppsögn kjarasamninga. Uppsögn skal tilkynna í samræmi við 2. kafla laga 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna eða skv. 6. gr.1. nr. 80/1938, eftir því sem við á. Sömu aðilar taka ákvörðun um að boða til allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfall. Um þá atkvæðagreiðslu fer skv. 15. gr. þeirra laga.

32. gr. - Samkomulag um kjarasamning skal samninganefnd félagsins undirrita með fyrirvara.
Um endanlegt samþykki þeirra félagsmanna sem kjarasamningurinn tekur til, skal viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu eins fljótt og kostur er.

Við breytingu á kjarasamningi á samningstímabilinu er ekki skylt að viðhafa atkvæðagreiðslu.

33. gr. - Samninganefnd tekur ákvörðun um frestun eða afboðun verkfalls eftir undirritunkjarasamnings.

 

13. kafli. Ýmis ákvæði

34. gr. - Heimilt er að láta fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu í félaginu um stærri mál. Stjórn tekur ákvörðun um allsherjaratkvæðagreiðslu og niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er endanleg ákvörðun.

Kjörstjórn sér ásamt stjórn félagsins um undirbúning og framkvæmd allsherjaratkvæðagreiðslna og skal hún sjá um að þær fari fram á tryggilegan hátt. Heimilt er að viðhafa rafræna kosningu samkvæmt frekari ákvörðun kjörstjórnar.

Kjörstjórn staðfestir kjörskrá og ákveður hverju sinni meðferð kjörgagna og fyrirkomulag á talningu atkvæða.

35. gr. - Komi fram tillaga sem studd er af 80 félagsmönnum um að leysa félagið upp, skal hún lögð fyrir trúnaðarmannaráðsfund. Ef tillagan er samþykkt með 2/3 hluta greiddra atkvæða á fundi trúnaðarmannaráðs, skal þá höfð um hana allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna. Tillagan telst því aðeins samþykkt að hún hljóti 2/3 greiddra atkvæða.

Verði félagið leyst upp skulu gerðarbækur þess og skjöl ásamt öðrum eignum afhent BSRB til fullrar eignar og umráða.

36. gr. - Við framkvæmd og túlkun laganna skal haft í huga að innan félagsins eru annars vegar félagsmenn sem starfa eftir kjarasamningum sem gerðir eru skv. lögum um
kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og hins vegar félagsmenn sem starfa á almennum vinnumarkaði þar sem um gerð kjarasamninga gilda lög nr. 80/1938.

Ákvarðanir um kaup og kjör sem varða annan hópinn sérstaklega skulu einungis bornar undir hann.

37. gr. - Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi tillögur þar að lútandi borist til félagsstjórnar áður en aðalfundur er auglýstur og þeirra getið í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins 10 sólarhringum fyrir aðalfund.
Á aðalfundi er heimilt að gera breytingartillögur við löglega fram komnar tillögur til lagabreytinga enda feli breytingartillögur ekki í sér óskyld efni við upprunalegu tillögurnar.

Til að lagabreyting nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 2/3 greiddra atkvæða. Um leið og samþykkt er breyting á lögum skal ákveðið með fundarsamþykkt hvenær breytingin tekur gildi.

 

14. kafli

Bráðabirgðaákvæði vegna sameiningar SFR stéttarfélags í almannaþjónustu og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (St.Rv.) byggjast á samþykki félagsmanna í allsherjaratkvæðagreiðslu sem fór fram í nóvember 2018. Sameining félaganna verður með þeim hætti að nafni SFR, stjórn og lögum verður breytt og munu þau gilda um sameinað félag.

Félagsmenn St.Rv. fá aðild að sameinuðu félagi á aðalfundi sem er haldinn 26. janúar 2019 og skulu njóta þar félagsréttinda eins og um samfellda félagsaðild hafi verið aðræða frá þeim tíma er þeir urðu félagar í St.Rv.

Stjórn sameinaðs félags verður skipuð núverandi stjórnum SFR og St.Rv. næstu tvö árin.

Formaður SFR verður formaður sameinaðs félags og formaður St.Rv. varaformaður. Orlofs og vinnudeilusjóðir félaganna skulu sameinaðir. Stjórn sameinaðs félags ákveður hverjir verða formenn stjórna sjóðanna til næstu tveggja ára.

Núverandi trúnaðarmannaráð SFR og fulltrúaráð St.Rv. skulu starfa áfram þar til kosning um nýja trúnaðarmenn fer fram í maí 2019 og í framhaldi kosning í fulltrúaráð sameinaðs félags.

Ákvæði 14. kafla laganna falla úr gildi á aðalfundi sameinaðs félags sem verður haldinn árið 2021.

Samþykkt á aðalfundi 26. janúar 2019

Samþykkt á aðalfundi 17. september 2020

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)