Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Kjarasamningar við Reykjavíkurborg

 

Samkvæmt kjarasamningi eru störf metin í samræmdu starfsmati.  Út frá matinu reiknast stig sem umreiknast í launaflokka skv. neðangreindum formúlum. 

Allt um starfsmatið og niðurstöður þess má finna á  www.starfsmat.is

Formúlur frá og með 1. apríl 2020:

  • Starfsmatsstig til og með 539 * 0,130 + 186 = Númer grunnlaunaflokks
  • Starfsmatsstig frá og með 540 * 0,194 + 152 = Númer grunnlaunaflokks
Upplýsingar um akstursgjald og ferðakostnað má finna á slóðinni www.fjarmalaraduneyti.is/ferdakostnadur/
Orlofsuppbót   Desemberuppbót
2019 50.000 100.100
  2020   51.000 103.100
 2021  52.000  106.100
  2022   53.000  109.100 

 

Reglur um desemberuppbót.
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur.

Reglur um orlofsuppbót.
Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé.

Fatapeningar
Á heimilum fatlaðs fólks, þar sem þess er krafist, vegna sérstakra
meðferðarúrræða, að starfsmaður noti eigin fatnað í stað einkennis- eða
vinnufatnaðar er vinnuveitanda í stað þess heimilt að greiða
starfsmanni sérstaka fatapeninga að samtals kr. 27,00 á hverja
vinnuskyldustund. Upphæðin tekur breytingum 1. janúar ár hvert. 

Fæðisfé fyrir hvern vinnuskyldudag er kr. 640,52 m.v. matar- og drykkjarlið vísitölu apríl 2019.  Upphæðin er uppfærð ársfjórðungslega. Ef stofnunin kaupir mat frá þriðja aðila skulu starfsmenn greiða fyrir sambærilegan mat upphæð er svarar til fæðispeninga.

Fæðisfé  Starfsmenn sem ekki njóta mataraðstöðu skulu fá það bætt fæðispeningum fyrir hvern vinnuskyldudag að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
Starfsmaður sé í amk 50% starfi
Starfsmaður hafi vinnuskyldu frá 11-14 eða 18-20:30
Matarhlé er 1/2 klst.

Þegar starfsmaður annast skjólstæðinga á ferðalögum, skal hver vinnudagur reiknaður allt að 12 klst.  Að auki ber að greiða 4 klst. vegna eftirlitsstarfa með skjólstæðingum vegna næturgistingar á ferðastað.
Ef starfsmaður er einn á ferð með skjólstæðingi og annast hann einn skal greitt fyrir þá sólarhringa alla.
Ef starfsmaður fer í ferðalag (með skjólstæðingi) að beiðni yfirmanns á frídegi sínum skal hann bættur með öðrum frídegi eða greiðslu yfirvinnu.

 

 

Veikindaréttur ræðst af þjónustualdri hjá Reykjavíkurborg, ríkinu, sveitarfélögum og sjáfseignarstofnunum kostuðum af almennafé. Veikindaréttur starfsmanna sem vinna hjá ríki, sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum færist á milli stéttarfélaga.

Á fyrstu þremur mánuðum ráðningar er fyrri þjónustualdur hjá ríkinu, sveitarfélögum og sjáfseignarstofnunum ekki metinn nema viðkomandi starfsmaður hafi unnið samfellt hjá fyrri vinnuveitenda í 12 mánuði eða meira.

Við mat á veikindarétti eru skoðaðir síðustu 12 mánuðir. Dæmi: Starfsmaður sem hefur unnið í tvör ár hjá ríkinu veikist. Veikindaréttur hans er 133 dagar en fyrir hálfu ári var starfsmaðurinn veikur í 20 daga. Starfsmaðurinn á því nú þegar hann veikist 133 - 20 = 113 daga eftir af veikindarétti sínum miðað við síðustu 12 mánuði.

Alilr dagar eru taldir í veikindum líka laugardagar og sunnudagar.

 

Réttur til launa vegna veikinda og slysa

Réttur starfsmanns, fast- eða lausráðinn, sem ráðinn er í að minnsta kosti 2 mánuði:

Starfstími   Veikindaréttur     Réttur v. slys/atvinnusj.
 0- 3 mánuði í starfi     14 dagar   + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Næstu 3 mánuði  35 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 6 mánuði  119 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 1 ár  133 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 7 ár  175 dagar   + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 12 ár  273 dagar  
 Eftir 18 ár  360 dagar  

Í fyrstu viku veikinda fær starfsmaður allar fastar greiðslur. Svo sem fyrir fasta yfirvinnu, vakta- og óþægindaálag enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma. 
Eftir fyrstu viku veikinda fær starfsmaður að auki fá greitt meðaltal af (breytilegri) yfirvinnu síðustu 12 mánuða.
Við veikindaréttinn bætist 91 dagur (sjá töflu) ef óvinnufærni starfar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Greidd eru dagvinnulaun á því tímabili.

Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa. Dæmi: Starfsmaður er tímabundið ráðinn á vinnustað frá 1. janúar til 1. september. Starfsmaðurinn veikist í lok júlí og hefur áunnið sér 119 daga veikindarétt. Starfsmaðurinn fær greidd laun í veikindunum fram til 1. september en þá líkur ráðningu starfsmanns og hann fer af launaskrá þótt hann hafi ekki tæmt veikindarétt sinn.

 

Um útreikning hlutaveikinda

Ekki er tekið fram í kjarasamningum hvernig skuli telja veikindadagana þegar heimildin um hlutaveikindi er nýtt en framkvæmdin hefur verið með þeim hætti að aðskilja talninguna líkt og um tvo starfsmenn væri að ræða sem gegna hvor sínu hlutastarfinu, annar er veikur en hinn frískur.


Dæmi: Dagvinnumaður í fullu starfi veikist í byrjun mars. Samkvæmt læknisráði og með leyfi forstöðumanns vinnur hann hálft starf og er að hálfu veikur. Veikindaréttur hans er 133 dagar og hann hefur aldrei verið forfallaður frá vinnu vegna veikinda. Talning veikindadaga og greiðsla launa er þá þannig: Mánuður

 Starfandi
 Starfandi 

 
hlutinn 50%
Veikindadagar 
 
Veiki 
Veikur
 
hlutinn 50%
Veikindadagar 


 Greidd laun
 Mars  30  0  30  30    100%
 Apríl  30
 0  30  30 (60 samtals)
 100%
Maí
 31  0  31  31 (91 samtals)  100%
 Júní  30  0  30  30 (121 samtals)  100%
 Júlí
 31  0  31  31 (152 samtals)  100% til 12.júlí, 50% eftir það
Ágúst
 31
 0  31  31 (183 samtals)        50%
 Samtals nýttir
 veikindadagar
   0  183  þar af 133 á  launum  

Viðkomandi starfsmaður fær því greidd full laun í 133 daga (til og með 12. júlí), þrátt fyrir að skila 50% starfi á tímabilinu. Frá 12. júlí falla greiðslur veikindalauna niður, en launagreiðslur halda áfram fyrir þann hluta sem viðkomandi starfar.

 

Vottorð

Starfsmaður skal skila læknisvottorði ef þess er krafist og ef veikindin vara lengur en 5 daga. Vinnuveitandi skal endurgreiða starfsmanni læknisvottorðið og viðtal vegna öflunar þess.
Eftir 1 mánaðar veikindi ber starfsmanni að framvísa starfshæfisvottorði. Starfsmaður má ekki hefja störf að nýju nema að framvísa starsfhæfisvottorði (heilsuvottorð).

 

Réttur vegna veikinda barna

Foreldri á rétt á að vera heima hjá veiku barni (yngra en 13 ára) í allt að 12 daga á ári. Réttur foreldris miðast við almanaksár.

Orlof og veikindi, hlutaveikindi

Starfsmaður sem verið hefur í veikindum, hlutaveikindum samkvæmt leyfi stofnunar og ætlar í sumarfrí.

  • Telst að fullu vera í orlofi eða
  • telst að fullu vera í veikindum og fer þá ekki í orlof

Langvarandi veikindi

Starfsmaður á rétt á að halda starfi sínu launalaust vegna veikinda í jafn langan tíma og veikindaréttur hans er. 
Eftir að rétti til launa í veikindum lýkur getur starfsmaður sótt um sjúkradagpeninga hjá Styrktarsjóði BSRB.
Sjúkradagpeningar eru 80% af meðaltalslaunum

Starfstími    Réttur til sjúkradagpeninga hjá Styrktarsjóði
 6 - 12 mánuðir     45 dagar
 yfir 1 ár  90 dagar
 yfir 18 ár  45 dagar (ef viðkomandi á engan rétt annars staða)

Sjúkradagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

Lausnarlaun

Starfsmaður á rétt á að halda starfi sínu launalaust jafn lengi og veikindaréttur hans er, að þeim tíma liðnum getur vinnuveitandi gert kröfu um starfslok. Ef ljóst er að starfsmaðurinn kemur ekki til með að vera meira úti á vinnumarkaði er hægt að fara fram á lausnarlaun. Lausnarlaun eru starfslokalaun í þrjá mánuði (ATH þetta á aðeins við þegar um endanleg starfslok er að ræða).

Andlát starfsmanns. Vegna látins starfsmanns eru greidd þriggja mánaða laun til maka ef viðkomandi hefur ekki tæmt veikindarétt sinn.

Veikindaréttur tímavinnufólks og eftirlaunaþega í tímavinnu

Starfsmaður í tímavinnu skal halda launum í veikindum sem hér segir:

 Starfstími  Veikindaréttur     Réttur v. slys/atvinnusj.
 Á 1. mánuði í starfi  2 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Á 2. mánuði í starfi  4 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Á 3. mánuði í starfi  6 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 3 mánuði í starfi  14 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
 Eftir 6 mánuði í starfi    30 dagar  + 91 dagur v. slys/atvinnusj

Á fyrstu viku veikinda fær starfsmaður allar fastar greiðslur. Svo sem fyrir fasta yfirvinnu, vakta og óþægindaálag enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma. 
Eftir fyrstu viku veikinda fær starfsmaður að auki greitt meðaltal af (breytilegri) yfirvinnu síðustu 12 mánuða. Við veikindaréttinn bætist 91 dagur (sjá töflu) ef óvinnufærni starfar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Greidd eru dagvinnulaun á því tímabili.

Laun eftirlaunaþega í tímavinnu skal vera 1 mánuður á hverjum 12 mánuðum. Laun í veikindum skal miða við meðaltal dagvinnulauna síðustu 3 mánaða fyrir veikindin.

Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

Lýtaaðgerðir, glasa- og tæknifrjóvganir, áfengismeðferð (valkvæðar aðgerðir)

Í vinnurétti er túlkunin sú að fjarvistir vegna valkvæðna aðgerða flokkist ekki undir veikindi eins og þau eru skilgreind í kjarasamningum.
Starfsmenn sem eru frá vinnu vegna slíkra aðgerða geta því átt von á að þurfa að nota orlof sitt eða óska eftir launalausu fríi þann tíma sem þeir eru frá vinnu.
Nokkuð misjafnt er hvernig stofnanir koma til móts við starfsmenn í aðstæðum sem þessum en margar stofnanir hafa sett sér reglur varðandi þessi mál.

 

Heimilt er með samkomulagi aðila að safna allt að 5 frídögum á ári vegna unninnar yfirvinnu þannig að gegn hverjum yfirvinnutíma komi 1,8 klst. í dagvinnu.

 

 

Samningar félagsmanna sem áður tilheyrðu SFR:

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)