Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Najczęściej zadawane pytania

Członkostwo w związkach zawodowych i wolność zrzeszania się w związkach

Kwestie członkostwa pracowników administracji publicznej w związkach zawodowych reguluje od 1986 roku prawo o porozumieniach płacowych pracowników administracji publicznej. Członkostwo w związkach zawodowych zależne jest od grupy zawodowej lub wykonywanego zawodu. Zgodnie z ustawą prawną tylko jeden związek zawodowy ma prawo do negocjacji z tym samym pracodawcą w imieniu danej grupy zawodowej. Oznacza to, iż praca zawodowa, której pracownik się podejmuje, objęta jest porozumieniem płacowym podpisanym przez dany związek zawodowy i w związku z tym pracownik zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich w tymże związku zawodowym. Jednakże na podstawie Konstytucji Islandii pracownik nie ma obowiązku przynależności do związku zawodowego, czyli może pozostać niezrzeszony. Mimo braku członkostwa w związkach zawodowych, na pracowniku ciąży obowiązek płacenia składek członkowskich, w przypadku gdy dany związek zawodowy posiada mandat negocjacyjny z tytułu danego zawodu.

 

Operacje/zabiegi medyczne – prawo do wynagrodzenia

Prawo do wynagrodzenia z tytułu operacji/zabiegów medycznych, operacji plastycznych, sztucznego zapłodnienia czy zapłodnienia metodą in vitro i in.

Zgodnie z interpretacją Kodeksu pracy nieobecności z tytułu operacji na wniosek pacjenta nie zalicza się do dni chorobowych wg definicji zawartych w porozumieniach płacowych. Pracownik nieobecny w pracy z tytułu tego rodzaju operacji może zatem oczekiwać, że będzie zmuszony do wykorzystania dni urlopowych lub złożenia wniosku o przyznanie bezpłatnego urlopu na czas nieobecności w pracy. Urzędy w tego rodzaju sytuacjach starają się w rozmaity sposób osiągnąć z pracownikiem kompromis, a wiele urzędów nawet ujęły te kwestie w regulaminie pracy.

 

Leczenie alkoholizmu i uzależnienia od środków odurzających

Wynagrodzenie pracownika podczas leczenia alkoholizmu jest kwestią porozumienia między pracownikiem a urzędem. W większości przypadków niniejsze kwestie ujęte są w regulaminie pracy danego urzędu, np. w zależności od przepracowanego przez pracownika w danym urzędzie okresu, i również, czy urząd opłaci leczenie jednorazowo lub więcej niż raz albo wcale. Prawo pracownika do wynagrodzenia z tytułu leczenia alkoholizmu nie podlega ochronie w rozdziale o urlopie chorobowym porozumień płacowych, ponieważ leczenia alkoholizmu nie traktuje się zgodnie z Kodeksem Pracy jako choroby. W związku z powyższym pracodawca nie jest zobowiązany płacić wynagrodzenie pracownikowi będącemu na leczeniu alkoholizmu.

 

Zwrot kosztów dojazdu do pracy oraz dieta

Informacje na temat stawki za kilometr oraz kosztów podróży znajdują się na stronie (w języku islandzkim)

 

Obowiązek ogłaszania o naborze na wolne stanowiska pracowników administracji publicznej

Z reguły należy ogłaszać nabór na wolne stanowiska pracowników administracji publicznej. Obowiązek ogłaszania ma zagwarantować obywatelom równe prawo do ubiegania się o wolne stanowisko, a także umożliwić państwu jak najlepsze możliwości w zatrudnianiu najbardziej wykwalifikowanych kandydatów do pracy.

Od niniejszej reguły jest parę wyjątków:

• Pracownika można zatrudnić na czas określony bez konieczności ogłaszania wolnego stanowiska.

• Wolne stanowiska na okres dwóch miesięcy lub krócej nie podlegają obowiązkowi ogłaszania.

• Wolne stanowiska będące zastępstwem np. z tytułu urlopu wypoczynkowego, chorobowego, rodzicielskiego czy szkoleniowego nie podlegają obowiązkowi ogłaszania, o ile okres zastępstwa nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia.

• Wolne stanowiska, które zostały ogłoszone w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, gdzie w ogłoszeniu zaznaczono, iż okres ważności podania o pracę wynosi sześć miesięcy.

 

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

Napastowanie na tle płci i seksualne oraz przemoc w miejscu pracy - Broszura 2018 (Polski) 
Rozporządzenie o mobbingu w miejscu pracy. (Polski)

 

Zmiany charakteru i czasu pracy oraz wypowiedzenie związane ze specyfiką pracy

Zmiana charakteru pracy
Zgodnie z ustawą nr 70/1996 o prawach i obowiązkach pracowników administracji państwowej pracownik zobowiązany jest do dostosowania się do zmian charakteru pracy oraz zakresu obowiązków odbiegających od pierwotnego stanu rzeczy w dniu zatrudnienia. Dyrektorzy i przełożeni mają prawo do codziennego zarządzania w kwestiach organizacji pracy pracowników. Do niniejszej organizacji należy rodzaj, sposób, czas i miejsce wykonywanych zadań. Przełożeni mają zatem prawo do przeniesienia pracowników na inne stanowiska pracy charakteryzujące się podobną specyfiką. Decyzje na temat zmian w zakresie i rodzajach obowiązków zawodowych pracownika należy przedstawiać pisemnie. W zawiadomieniu należy ująć datę obowiązywania nowego stanu rzeczy, na czym zmiany mają polegać oraz czy będą miały wpływ na warunki płacowe czy inne prawa pracownika. W przypadku gdy zmiany nie mają żadnego wpływu na warunki płacowe, stanowisko czy etat pracownika, należy o zmianach poinformować z czterotygodniowym wyprzedzeniem.

Zmiana etatu
Ponieważ urząd nie może sam dokonywać zmian etatu pracownika, przełożony, który wnosi o dokonanie takiej zmiany, musi najpierw uzyskać zgodę pracownika. Przykładowo, jeżeli pracownik zatrudniony na 70% etatu został poproszony o przejście na cały etat, pracodawca zobowiązany jest do złożenia pracownikowi wypowiedzenia obecnego etatu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca złoży pracownikowi wypowiedzenie etatu w trybie natychmiastowym oraz bez uzyskania zgody pracownika, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracy.

Wypowiedzenie systemu zmianowego
W kwestiach jakichkolwiek modyfikacji stałych zmian w pracy mających wpływ na warunki płacowe pracownika należy złożyć pracownikowi wypowiedzenie z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jakie mu przysługuje w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę. Jest to zwykle okres trzech miesięcy. To samo dotyczy innych zmian w kwestiach warunków płacowych wiążących się z obniżeniem wynagrodzenia pracownika.

Wypowiedzenie stałych godzin nadliczbowych
Jeżeli pracodawca zamierza złożyć pracownikowi wypowiedzenie stałych godzin nadliczbowych, należy powiadomić o tym pracownika w oficjalny sposób. Pracownik powinien otrzymać list zawierający powód dokonania zmian. Pracownikowi należy złożyć wypowiedzenie z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, do jakiego pracownik ma prawo w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, czyli zwykle trzy miesiące, choć okres wypowiedzenia może być dłuższy, w przypadku gdy pracownik ukończył 55 lat i nabył praw do dłuższego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o zwrotach kosztów dojazdu do pracy
Okres wypowiedzenia umowy o zwrotach kosztów dojazdu do pracy wynosi jeden miesiąc począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Zakaz godzin nadliczbowych
Urząd ma prawo wprowadzić zakaz godzin nadliczbowych, o którym należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem, czyli zakaz może zacząć obowiązywać dopiero w następnym okresie naliczania godzin nadliczbowych, licząc od daty zawiadomienia. Jeżeli zaistnieje potrzeba pracy w godzinach nadliczbowych w urzędzie, w którym obowiązuje zakaz godzin nadliczbowych, pracownik musi się upewnić, zanim rozpocznie pracę w godzinach nadliczbowych, że uzyskał pozwolenie do wykonywania pracy w tym charakterze oraz że otrzyma za tę pracę wynagrodzenie.

 

Dodatek grudniowy i urlopowy

Dodatek grudniowy
Pracownik zatrudniony w pierwszym tygodniu listopada otrzymuje dodatek grudniowy na podstawie pełnego etatu w okresie od 1 stycznia do 31 października. Dodatek grudniowy jako stała kwota w ISK niepodlegająca podwyżkom zgodnie z dodatkowymi przepisami porozumienia płacowego wypłaca się najpóźniej 15 grudnia każdego roku. W przypadku zatrudnienia na niepełny etat lub przepracowania przez pracownika niepełnego roku, pracownik otrzymuje kwotę dodatku grudniowego odpowiadającą wysokości etatu pracownika, zob. więcej w danym porozumieniu płacowym. Prawo do dodatku grudniowego ma również pracownik otrzymujący wynagrodzenie w systemie płacy dniówkowej. Od dodatku grudniowego nie nalicza się wynagrodzenia urlopowego. Aby pracownik otrzymujący wynagrodzenie w systemie płacy dniówkowej otrzymał pełny dodatek grudniowy, musi w okresie od 1 stycznia do 31 października mieć przepracowane 1504 godziny w trybie pracy dziennej. W przypadku mniejszej liczby przepracowanych godzin w danym okresie pracownik otrzymuje proporcjonalnie niższy dodatek grudniowy. Kwota dodatku grudniowego różni się w zależności od danego porozumienia płacowego. Dobrze jest zapoznać się z porozumieniem płacowym w rozdziale Płaca i warunki płacowe/porozumienia płacowe. (język islandzki)

Dodatek urlopowy
Pracownikowi zatrudnionemu przez cały rok urlopowy, tj. od 1 maja do 30 kwietnia, wypłaca się 1 czerwca dodatek urlopowy. W przypadku gdy pracownik wykonywał pracę na niepełny etat lub nie przepracował całego roku, otrzymuje on kwotę dodatku urlopowego odpowiadającą wysokości etatu pracownika lub przepracowanemu okresowi. Jeżeli pracownik rozwiązał stosunek pracy w roku urlopowym z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub po przepracowaniu nieprzerwanie trzech miesięcy (13 tygodni) w roku urlopowym, otrzymuje on kwotę dodatku urlopowego odpowiadającą przepracowanemu okresowi lub wysokości etatu pracownika. To samo dotyczy pracownika będącego na urlopie chorobowym po upływie okresu ustawowej wypłaty dodatku lub korzystającego maksymalnie przez 6 miesięcy z urlopu rodzicielskiego.

Kwota dodatku urlopowego różni się w zależności od danego porozumienia płacowego. Dobrze jest zapoznać się z porozumieniem płacowym w rozdziale Płaca i warunki płacowe/porozumienia płacowe. (język islandzki)

 

Urlop rodzicielski

Rodzice nabywają praw do świadczeń z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego [Fæðingarorlofssjóður] po przepracowaniu nieprzerwanie okresu sześciu miesięcy na islandzkim rynku pracy przed dniem narodzin dziecka lub przed pierwszym dniem pobytu dziecka w rodzinie w przypadku adopcji lub stałej rodziny zastępczej. Etat w każdym miesiącu nie może być mniejszy niż 25%. Wszelkie informacje oraz formularz wniosku znajdują się na stronie www.faedingarorlof.is.(język angielski) (Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w roku 2019-20 ma dojść do przedłużenia urlopu rodzicielskiego). Numer telefonu do Funduszu Urlopu Rodzicielskiego to: 582 4840.

 

Należy pamiętać o zaznaczeniu literą „X”!
Aby uzyskać świadczenia z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego, należy wypełnić formularz dostępny w Urzędzie Pracy [Vinnumálastofnun]. Na formularzu znajdują się pola, które wnioskodawca musi w stosownych przypadkach zaznaczyć literą „X”, np. pole oznaczające wniosek o potrącanie ze świadczeń z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego kwot na składki członkowskie. Zaznaczając to pole, wnioskodawca zachowuje prawo do członkostwa w danym związku zawodowym, natomiast status prawny wnioskodawcy, który nie zaznaczy tego pola, jest inny, tzn. nie zachowuje on prawa do członkostwa podczas urlopu rodzicielskiego, a co za tym idzie, traci prawo do świadczeń z funduszu socjalnego i zdrowotnego, urlopowego czy kształcenia zawodowego. Innymi słowy, aby zachować prawo do świadczeń z funduszów podczas urlopu rodzicielskiego, należy opłacać składki członkowskie. Jeżeli świadczeniobiorca opłaca składki członkowskie, Fundusz Rodzinny i Socjalny (FOS) wpłaca składkę uzupełniającą na fundusze BSRB, a ponadto członek funduszów podczas urlopu rodzicielskiego zachowuje swoje prawa i nabywa kolejne. Urząd Pracy nie ma przyzwolenia prawnego do potrącania składek członkowskich bez zgody świadczeniobiorcy ze świadczeń z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego i w związku z tym konieczne jest pytanie na formularzu wniosku o świadczenia urlopu rodzicielskiego dotyczące decyzji wnioskodawcy o kontynuacji członkostwa w swoim związku zawodowym, czyli o opłacaniu składek członkowskich. Należy zatem przypomnieć członkom związków zawodowych o konieczności dopilnowania swoich praw i zachowania członkostwa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

Ustawa o urlopie rodzicielskim (język angielski) Ustawa obejmuje warunki dotyczące wypłacania świadczeń, minimalnego okresu, okresu odniesienia, kwoty maksymalnej, rodzica niezatrudnionego na islandzkim rynku pracy w okresie odniesienia, kwestii zgonu rodzica oraz korekty świadczeń z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego.

Należy również pamiętać o złożeniu wniosku do Sameyki o dodatek rodzicielski.

Dodatek rodzicielski wypłaca się z Funduszu Socjalnego i Zdrowotnego Sameyki (Mínar síður) oraz Funduszu Socjalnego BSRB (jezyk angielski) w zależności od tego, czy członek związków był wcześniej członkiem Funduszu SFR lub St.Rv.

 

Praca w okresie ciąży

Ochrona matki i kobiety ciężarnej
Przepisy art. 11 ustawy o urlopie rodzicielskim i wychowawczym przewidują obowiązki pracodawcy w związku z dokonaniem oceny czynników ryzyka w miejscu pracy oraz organizacji pracy w odniesieniu do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kobiety ciężarnej, kobiety, która niedawno urodziła dziecko, oraz kobiety karmiącej. Niniejsze obowiązki i sposób ich wykonywania są dokładniej przedstawione w rozporządzeniu nr 931/2000 o środkach zwiększenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy kobiet ciężarnych, kobiet, które niedawno urodziły dziecko, oraz kobiet karmiących.

Obowiązek zawiadomienia przez kobietę ciężarną
Na kobiecie ciężarnej, kobiecie, która niedawno urodziła dziecko oraz kobiecie karmiącej ciąży obowiązek zawiadomienia pracodawcy o swojej sytuacji, w przeciwnym razie nie podlega ona ochronie niniejszego rozporządzenia, ponieważ zawiadomienie pracodawcy jest warunkiem korzystania przez nią z przywilejów wynikających z rozporządzenia.

Tymczasowe zmiany warunków pracy i in.
Jeżeli wykonywana praca pociąga za sobą ryzyko wynikające z zanieczyszczenia, metod pracy czy warunków pracy, pracodawca zobowiązany jest do dokonania oceny charakteru ryzyka dla kobiet podlegających przepisom powyższego rozporządzenia. W związku z powyższym pracodawca zobowiązany jest do dokonania lub zlecenia dokonania oceny ryzyka. Jeżeli ocena wykaże możliwość zaistnienia ryzyka, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia środków jego wykluczenia. Ponadto zobowiązany jest do natychmiastowego przedstawienia danej kobiecie wyników oceny. Jakie zatem pracodawca powinien podjąć środki w przypadku możliwości zaistnienia ryzyka?

a) Pierwszy krok polega na tymczasowej zmianie warunków pracy lub czasu pracy kobiety.
b) Jeżeli to niemożliwe, należy powierzyć kobiecie inne obowiązki.
c) Jeżeli to też niemożliwe, należy udzielić jej urlopu pracowniczego.

Nie wolno zmusić kobiety ciężarnej, a także w okresie do sześciu miesięcy po porodzie, do wykonywania pracy na zmianie nocnej – jeżeli wynika to ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, co zostało poświadczone przez kobietę za pomocą zaświadczenia lekarskiego. Przed podjęciem decyzji o zmianie warunków pracy, czasu pracy lub obowiązków kobieta, jak i pracodawca, mogą zwrócić się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy [Vinnueftirlitið] o wydanie swojej opinii.

Wszelkie konieczne zmiany warunków pracy czy czasu pracy bądź zmiany obowiązków nie mogą mieć negatywnego wpływu na warunki płacowe lub inne prawa zawodowe pracownika. Innymi słowy, pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia oraz przywilejów zawodowych, pomimo wprowadzonych zmian.

Urlopy pracownicze
Jeżeli pracodawca nie wprowadzi zmian warunków pracy lub nie przeniesie pracownika na inne stanowisko, zobowiązany jest do udzielenia jej urlopu pracowniczego na tak długi okres, jaki to konieczne, by zapewnić jej bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Kobieta ciężarna, której udzielony został urlop pracowniczy ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, nabywa praw do świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami bez jakiegokolwiek ograniczenia praw do świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego. Należy mieć na uwadze fakt, iż przywileje kobiety ciężarnej zgodnie z powyższym opierają się na zawiadomieniu pracodawcy o ciąży w udokumentowany sposób.

Prawo do wynagrodzenia podczas opieki przedporodowej
Porozumienie płacowe zawiera przepisy regulujące prawa kobiet ciężarnych do koniecznych nieobecności w pracy z powodu opieki przedporodowej bez jakichkolwiek potrąceń ze stałego wynagrodzenia, w przypadku gdy kontrola opieki przedporodowej wypada w czasie pracy. Zob. Umowę Związku Zawodowego BSRB i Ministra Finansów o prawach kobiet ciężarnych do opieki przedporodowej.

Świadczenia z tytułu urlopu pracowniczego ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
Kobieta ciężarna zmuszona do pobrania urlopu pracowniczego ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ma prawo do świadczeń z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego, tak jakby była na urlopie rodzicielskim, bez jakiejkolwiek utraty świadczeń z tytułu urlopu rodzicielskiego po narodzinach dziecka. Zgodnie z ustawą nr 95/2000 o urlopie rodzicielskim i wychowawczym świadczenia z tytułu urlopu rodzicielskiego wypłaca się comiesięcznie z Funduszu Urlopu Rodzicielskiego w wysokości 80% średniego wynagrodzenia brutto na podstawie nieprzerwanego okresu 12 miesięcy kończącego się na dwa miesiące przed pierwszym dniem urlopu rodzicielskiego. Zmiany czasu pracy, warunków pracy czy obowiązków nie mają negatywnego wpływu na warunki płacowe lub inne przywileje zawodowe pracownika, zob. wyżej wymienioną ustawę.

 

Wypadek przy pracy i ubezpieczenie

Co to jest wypadek przy pracy
Wypadek to nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie powodujące uraz fizyczny. Wypadek przy pracy to wypadek, do którego dochodzi w związku z wykonywaną pracą pracownika. O wypadkach przy pracy traktuje IV rozdział ustawy o ubezpieczeniach społecznych nr 100/2007. Zgodnie z ustawą osoba w pracy to osoba znajdująca się w miejscu pracy w godzinach, w których zobowiązana jest wykonywać obowiązki zawodowe oraz podczas przerw obiadowych i przerw na kawę, delegacji na rzecz pracodawcy lub koniecznej podróży do i z pracy, pod warunkiem, że podróże odbywają się w ten sam dzień między miejscem pracy a miejscem zamieszkania lub posiłku. To samo dotyczy dłuższych tego typu podróży, jeżeli pracownik otrzymuje podczas podróży wynagrodzenie od pracodawcy. Wypadek nie jest wypadkiem przy pracy, jeżeli spowodowany jest czynnościami samego poszkodowanego nie mającymi związku z wykonywaną pracą. Np. jeżeli pracownik opuści miejsce pracy w południe w sprawach osobistych i ulegnie wypadkowi, tego typu wypadek nie kwalifikuje się do wypadków przy pracy.

Wypadek przy pracy podlega obowiązkowi zawiadomienia
Wszelkie wypadki przy pracy i nieszczęśliwe zdarzenia należy zgłosić i zarejestrować. Wszelkie wypadki przy pracy powodujące nieobecność pracownika w pracy przez więcej niż jeden dzień oprócz dnia wypadku, bądź będące przyczyną poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlegają obowiązkowi zawiadomienia w Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych [Tryggingastofnun]. Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, pracodawca odpowiedzialny jest za przesłanie zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Islandii, [Sjúkratryggingar Íslands]. Poszkodowany, lub inne osoby zgłaszające roszczenie odszkodowawcze, zobowiązany jest dopilnować tego, aby pracodawca wywiązał się z obowiązku zawiadomienia. W przypadku zaniedbania obowiązku zawiadomienia o wypadku przez pracodawcę, pracownik może zwrócić się o pomoc na Policję. Zaniedbanie obowiązku zawiadomienia nie stoi poszkodowanemu na przeszkodzie, aby rościć swoje prawa odszkodowawcze, pod warunkiem że roszczenie zostanie przedłożone w ciągu roku od daty wypadku.

Wynagrodzenie podczas nieobecności z powodu wypadku przy pracy oraz diety powypadkowe
Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z prawem do urlopu chorobowego wynikającego z porozumienia płacowego od pierwszego dnia nieobecności, jeżeli doszło do wypadku przy pracy lub wypadku podczas bezpośredniej drogi do lub z pracy. W przypadku gdy pracownik jest niezdolny do pracy przez przynajmniej 10 dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczy mu dietę (dietę powypadkową) od 8. dnia włącznie od dnia wypadku. Urząd/pracodawca ma prawo do powyższych świadczeń za początkowy okres, w którym poszkodowany otrzymuje wynagrodzenie, natomiast po upływie tego okresu świadczenia otrzymuje pracownik. Aby zachować prawo do diety powypadkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi otrzymać od pracodawcy zawiadomienie o wypadku przy pracy.

Poniesione koszty z tytułu wypadku przy pracy
Pracownik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wypadku przy pracy, które nie zostały pokryte w ramach ubezpieczenia wypadkowego z ubezpieczeń społecznych. Aby mieć prawo do zwrotu części poniesionych kosztów zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami ustawy, Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych w Islandii musi otrzymać od pracodawcy zawiadomienie o wypadku przy pracy. Na formularzu można w dwojaki sposób zaznaczyć opcję, którą urząd wybiera w związku z rozliczeniem kosztów pracownika z tytułu wypadku przy pracy. Z jednej strony Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych w Islandii może zwrócić pracownikowi część poniesionych kosztów zgodnie z przepisami ustawy, a pozostałą cześć poniesionych kosztów pokrywa urząd. Z drugiej strony urząd może zwrócić pracownikowi pełną kwotę poniesionych kosztów i otrzymać zwrot należnej części poniesionych kosztów od Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Islandii.

Zwykłe wypadki przy pracy oraz w drodze do i z pracy
Wypadki przy pracy oraz podczas bezpośredniej drogi do i z pracy, niezawinione przez pracodawcę, tworzą taką samą podstawę do wynagrodzenia za nieobecności w pracy, co inne choroby. Oprócz tego pracownikowi może należeć się wynagrodzenie podstawowe nawet do trzech miesięcy zgodnie z art. 12.2.1 Porozumienia Płacowego między SFR i administracją rządową.
Pracodawca ponosi koszty z tytułu transportu poszkodowanego do jego domu lub szpitala oraz inne rzeczywiste koszty z tytułu zabiegów medycznych, których nie pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Islandii, w okresie, za który poszkodowany wciąż pobiera wynagrodzenie.

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi odszkodowawczemu
Wypadki przy pracy z winy pracodawcy lub innych podmiotów, za które pracodawca jest odpowiedzialny, podlegają obowiązkowi odszkodowawczemu. Oznacza to, iż za wszelkiego rodzaju uszczerbek finansowy lub niefinansowy (moralny), zarówno tymczasowy uszczerbek (utrata wynagrodzenia podczas nieobecności w pracy) lub stały (inwalidztwo), należy się świadczenie. Pracodawca ponosi pełny koszt z tytułu zabiegów medycznych oraz transportu, którego nie pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Islandii. W przypadku gdy pracownik ponosi częściowo odpowiedzialność za poniesioną szkodę, może to oznaczać, iż odpowiedzialność z tytułu poniesionych kosztów będzie podzielona między pracownika a pracodawcę. Pracownik musi zachować wszelkie poświadczenia zapłaty z tytułu poniesionych kosztów oraz szkody materialnej.
Większość wypadków powoduje uszczerbek fizyczny i na zdrowiu. Niektóre konsekwencje pojawiają się na długo po wypadku, a często młodzi ludzi uważają, iż doszło do mniejszego uszczerbku, niż później się okazuje. Większość wypadków wymaga porady przedstawicieli związków zawodowych oraz prawników w celu zagwarantowania zebrania dokumentacji dowodowej oraz dopilnowania wszelkich praw wynikających ze stosownych porozumień płacowych, umów ubezpieczenia oraz ustaw prawnych.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)