Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Zasady przyznawania dofinansowania szkolenia zawodowego

Obowiązujące od 1 stycznia 2021.

1. Informacje o Funduszu i prawach członków

1.1. Informacje o Funduszu

Działalność Funduszu oparta jest o zasady określone zgodnie z Artykułem 20 statutów Sameyki zatwierdzonych podczas Walnego Zgromadzenia Sameyki w dniu 17 września 2020.

1.2. Prawo aplikowania o dofinansowanie

1.2.1. Osoby stają się członkami Funduszu, gdy pracodawca opłaca ich składki na rzecz Funduszu przez 6 z ostatnich 12 miesięcy.

1.2.2. Członkowie Funduszu muszą być zatrudnieni, zarówno gdy składają wniosek o dofinansowanie, jak i w czasie wykorzystywania go.

1.2.3. Członkowie, których językiem ojczystym jest inny niż islandzki, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie nauki islandzkiego po opłaceniu opłaty członkowskiej za jeden miesiąc. Wartość dofinansowania nie może przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości.

1.2.4. Członkowie Funduszu poszukujący zatrudnienia/przebywający na urlopie rodzicielskim mogą wykorzystać zgromadzone prawa, jeśli opłacają składki podczas poszukiwania pracy/urlopu rodzicielskiego.

1.2.5. Jeśli składki na rzecz Funduszu tymczasowo przestaną być wpłacane z powodu choroby, urlopu rodzicielskiego lub niepłatnego urlopu, uznawane będzie, że w tym okresie składki były opłacane, pod warunkiem, że stosunek pracy nie został przerwany, co musi zostać potwierdzone przez pracodawcę.

1.2.6. Członkowie Funduszu przechodzący na emeryturę ze względu na wiek zachowują członkostwo w Funduszu na okres 6 miesięcy od zakończenia opłacania składek.

1.2.7. Zakończenie członkostwa. Uprawnienia upływają po 2 miesiącach od wpłacenia ostatniej składki.

2. Odpowiednie studia/kursy

Edukacja w szkołach średnich i wyższych oraz zwiększająca kompetencje zawodowe w zakresie technologii komputerowej i umiejętności językowych podlega dofinansowaniu niezależnie od zawodu osoby wnioskującej. Konferencje związane z pracą podlegają dofinansowaniu. Dofinansowanie o określonej wartości jest również przyznawane w związku ze zorganizowanymi, związanymi z pracą wyjazdami naukowymi i rekreacyjnymi, kursami umiejętności i szkoleniami niezwiązanymi bezpośrednio z pracą osoby wnioskującej.

2.1. Co jest fundowane?

Opłaty za szkolenia, kursy i konferencje, oceny umiejętności, profesjonalnie organizowane wyjazdy studyjne. Dofinansowania przyznawane są na pokrycie kosztów hoteli i zakwaterowania oraz lotów w przypadków wyjazdów zagranicznych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wyjazdu ponoszonych przez współmałżonka, dzieci lub inne osoby związane z członkiem Funduszu, nawet jeśli dana osoba jest członkiem Sameyki i Funduszu. Standardowe dofinansowania przyznawane są na wydatki związane z wyjazdami i zakwaterowaniem w kraju (por. 3.1.5). Członkowie Funduszu są zobowiązani do wyszukania najkorzystniejszych cen za loty i zakwaterowanie.

2.2. Co nie jest fundowane?

Koszty życia (żywności), podróże pomiędzy miastami, wynajem samochodów, wydatki na paliwo, utrata wynagrodzenia, materiały naukowe.

3. Wartość dofinansowania

Wartości dofinansowania oparte są na opłatach członkowskich opłacanych przez poprzednie 12 miesięcy. Aby uzyskać pełne dofinansowanie, opłaty członkowskie muszą wynosić przynajmniej 20 000 ISK. Połowa dofinansowania przyznawana jest osobom, które wpłaciły nie więcej niż 19 999 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


Fundusz wypłaca dofinansowania o wartości 140 000 ISK na członka w okresie 24 miesięcy. Dofinansowania nigdy nie przekraczają wartości podanych na przedstawionych fakturach. W przypadku wypłaty połowy dofinansowania, gdy suma opłat członkowskich wynosi poniżej 20 000 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, maksymalna kwota dofinansowania to 70 000 ISK.


Następujące kwoty maksymalne dotyczą następujących dofinansowań:

3.1. Zagraniczne wyjazdy naukowe i rekreacyjne, maksymalnie 110 000 ISK w okresie 24 miesięcy. Konieczne jest udostępnienie zorganizowanego programu edukacyjnego zawierającego przynajmniej 8 godzin profesjonalnej edukacji.

3.2. Krajowe wyjazdy naukowe i rekreacyjne, maksymalnie 55 000 ISK w okresie 24 miesięcy. Konieczne jest udostępnienie zorganizowanego programu edukacyjnego zawierającego przynajmniej 6 godzin profesjonalnej edukacji.

3.3. Certyfikowane szkolenie niezwiązane bezpośrednio z pracą osoby wnioskującej, maksymalnie 100 000 ISK w okresie 24 miesięcy.

3.4. Szkolenie umiejętności życiowych niezwiązane bezpośrednio z pracą osoby wnioskującej, maksymalnie 40 000 ISK w okresie 24 miesięcy.

3.5. Dofinansowania do podróży i zakwaterowania w kraju. Jeśli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca nauki lub lotniska międzynarodowego przekracza 100 km, wypłacane jest dofinansowanie o maksymalnej wartości 15 000 ISK w okresie 24 miesięcy. Jeśli odległość jest większa niż 250 km, wypłacane jest maksymalnie 30 000 ISK w okresie 24 miesięcy. Konieczne jest przedstawienie potwierdzenia obecności wystawionego przez szkołę/dostawcę usług edukacyjnych (np. fizyczna obecność na sesjach).

4. Przyznawanie i wypłata dofinansowania

4.1. Aplikacje i wymagane dokumenty

Aplikację online należy przesłać za pomocą Moich stron Sameyki na stronie www.sameyki.is. Faktury, potwierdzenia zapłaty i inne powiązane dokumenty należy załączyć do wniosku internetowego lub przesłać na adres starfenntun@sameyki.is. Można je również przesłać na adres biura Sameyki: Grettisgata 89, 105 Reykjavík.

4.2. Potwierdzenie wyjazdu naukowego i rekreacyjnego

Do wniosku związanego ze zorganizowanym wyjazdem naukowym i rekreacyjnym należy dołączyć potwierdzenie udziału oraz fakturę. Potwierdzenie musi mieć formę podpisanego listu kierownika lub opiekuna wyjazdu. List powinien zawierać opis wyjazdu oraz wyjaśnienie jego celu. Lista uczestników oraz szczegółowy program profesjonalny, zawierający przynajmniej 8 godz. nauki za granicą / 6 godz. nauki w kraju, określające cele podróży, temat, terminy i lokalizacje prezentacji również muszą zostać załączone. Osoby wnioskujące muszą zgłaszać nieobecności Funduszowi. Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie członkom Funduszu zatrudnionym przez firmę organizującą wyjazd.

4.3.Wypłacanie dofinansowania

Płatności dokonywane są po przedstawieniu faktury i Potwierdzenia płatności wskazujących, że płatność została dokonana w sposób umożliwiający weryfikację. Oryginały nie są zazwyczaj wymagane, choć Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do ich wymogu, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Jeśli inna strona, np. firma, instytucja lub współpracownik, pokryła koszty, osoba wnioskująca musi wykazać, że zwróciła tej stronie należną kwotę. Nie można przedstawić faktur starszych niż 12 miesięcy.

Dofinansowania z Funduszu są wypłacane najszybciej jak to możliwe w danym przypadku. Płatności dokonywane są najczęściej na koniec każdego tygodnia. Wymaganiem względem płatności jest zatwierdzenie wniosku przez Zarząd Funduszu szkoleń zawodowych lub jego przedstawiciela oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Zarząd Funduszu szkoleń zawodowych Sameyki rozwiązuje wszelkie niejasności i może obniżyć wartość dofinansowania, jeśli istnieją inne strony partycypujące w kosztach.

Powiadomienie o płatności jest dołączane do wniosku w momencie wypłaty dofinansowania i dostępne w Moich stronach, gdzie można też sprawdzać postępy przetwarzania aplikacji.

4.4. Przygotowanie i przetwarzanie wniosków.

Członkowie Funduszu muszą dokładnie przygotowywać wnioski. Prawidłowo wypełniony wniosek jest wymogiem koniecznym do wypłaty dofinansowania. Jeśli wniosek musi zostać przedstawiony na spotkaniu Zarządu, wynik jest komunikowany za pośrednictwem wiadomości e-mail opisującej dokumentację, którą należy dostarczyć w celu otrzymania dofinansowania. Jeśli cała dokumentacja została dostarczona, wniosek zostanie przetworzony w kolejnym dniu płatności.

5. Częstotliwość dofinansowań, wygasanie itp.

5.1. Częstotliwość wypłacania dofinansowań. Członek Funduszu z pełnymi prawami (zob. Art. 1.2 i 3) może otrzymać dofinansowanie o wartości maksymalnie 140 000 ISK w okresie 24 miesięcy, co oznacza, że członek Funduszu może wnioskować o więcej niż jedno dofinansowanie w tym okresie, do momentu wykorzystania maksymalnej wartości.

5.2. Wnioski wsteczne. Wniosek o dofinansowanie musi zostać dostarczony w ciągu roku od zakończenia studiów/projektu. Nie można przedstawić faktur starszych niż 12 miesięcy.

5.3. Wygaśnięcie prawa do przyznania dofinansowania. Jeśli osoba wnioskująca nie przekaże wymaganej dokumentacji w ciągu 12 miesięcy od daty przesłania wniosku, prawo do dofinansowania wygasa.

5.4. Podwójna płatność lub płatność powyżej wartości dofinansowania. Jeśli dojdzie do pomyłki w przyznawaniu lub wypłacaniu dofinansowania, personel Funduszu podejmie próbę jak najszybszej naprawy błędu. Członkowie Funduszu muszą powiadomić Fundusz o nadpłacie i bezzwłocznie zwrócić nadmiarową kwotę.

5.5. Prawo do anulowania wniosku. Jeśli osoby składające wniosek nie zaakceptują oferty dofinansowania lub anulują ją przed wypłatą, wniosek nie wpływa na ich prawa w Funduszu.

5.6 Informacje dla instytucji podatkowych. Przyznane dofinansowania edukacyjne są wstępnie wprowadzane w zeznaniu podatkowym. Członkowie Funduszu muszą zachować oryginalną fakturę za wydatki, do których odnosi się dofinansowanie, aby przedstawić ją organom podatkowym w razie potrzeby. Koszty podlegające odliczeniu mogą zostać zapisane w momencie przesyłania zeznania podatkowego, zgodnie z zasadami Dyrekcji Dochodów Wewnętrznych.

6. Priorytet

Jeśli skończą się zasoby Funduszu lub Zarząd uzna sytuację Funduszu za niekorzystną w zakresie dochodu i oczekiwanych obligacji, członkowie, którzy nigdy nie otrzymali dofinansowania, będą obsługiwani priorytetowo. Jeśli nadal konieczne będzie określenie priorytetów, Zarząd Funduszu może nadać priorytet projektom związanym z pracą.

7. Prawo do odesłania

Członkowie Funduszu zawsze mają prawo do odesłania sprawy do Zarządu Funduszu, jeśli nie są zadowoleni z wyniku rozpatrzenia ich wniosku, co pozwoli na ponowne rozpatrzenie wniosku podczas kolejnego spotkania Zarządu.

8. Wejście w życie

Niniejsze zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Funduszu szkoleń zawodowych 10 grudnia 2020 r. i wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. Po wejściu w życie poprzednie zasady, procedury i inne decyzje niezgodne z niniejszymi zasadami przestaną obowiązywać. Zasady te mogą za każdym razem zostać zmienione decyzją Zarządu, w zależności od sytuacji finansowej Funduszu.


Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)