Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Zasady przyznawania dla projektów naukowych

Halda áfram
Obowiązujące od 1 stycznia 2021.
1. Informacje o projektach naukowych i prawach członków
1.1. Dofinansowania do projektów naukowych. To specjalne dofinansowania mające na celu zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego członków, którzy opłacają składki na Fundusz edukacyjny i/lub naukowy, oraz którzy potrzebują kwalifikacji akademickich. Projekty muszą być związane z planem rozwoju zawodowego instytucji lub osoby wnioskującej.
1.2. Prawo aplikowania o dofinansowanie
1.2.1. Członkowie Funduszu mogą wnioskować o dofinansowanie, gdy pracodawca opłaca ich składki na rzecz Funduszu przez 6 z ostatnich 12 miesięcy.
1.2.2. Członkowie Funduszu muszą być zatrudnieni, zarówno gdy składają wniosek o dofinansowanie, jak i w czasie wykorzystywania go.
1.2.3. Członkowie Funduszu poszukujący zatrudnienia/przebywający na urlopie rodzicielskim mogą wykorzystać zgromadzone prawa, jeśli opłacają składki podczas poszukiwania pracy/urlopu rodzicielskiego.
1.2.4. Jeśli składki na rzecz Funduszu tymczasowo przestaną być wpłacane z powodu choroby, urlopu rodzicielskiego lub niepłatnego urlopu, uznawane będzie, że w tym okresie składki były opłacane, pod warunkiem, że stosunek pracy nie został przerwany, co musi zostać potwierdzone przez pracodawcę.
1.2.5. Zakończenie członkostwa. Uprawnienia upływają po 2 miesiącach od wpłacenia ostatniej składki.
2. Warunki, które muszą spełnić programy
2.1. Dopuszczalne są następujące:
2.1.1. Studia na uniwersytecie.
2.1.2. Profesjonalna edukacja, kursy, konferencje oraz wyjazdy naukowe i rekreacyjne związane z rozwojem pracy lub kariery osoby wnioskującej.
2.1.3. Studia i kursy z zakresu nauki języków i technologii powiązane z rozwojem zawodowym, a także książki akademickie.
2.2. Co do zasady dofinansowania nie są przyznawane za programu samopomocy lub samodzielnego rozwoju (np. kursy mindfulness, zarządzania stresem, szkolenia dot. walki z wypaleniem zawodowym itp.). kursy niezwiązane z rozwojem zawodowym nie podlegają dofinansowaniu.
2.3. Aby możliwe było przyznanie dofinansowania, studia muszą spełniać ogólne wymogi jakościowe lub posiadać certyfikat/potwierdzenie jakości.
2.4. Należy dostarczyć uzasadnienie miejsca nauki, jeśli studia wymagają podróży zagranicznych.
2.5. Co jest fundowane?
Dofinansowania przyznawane są dla następujących czynników związanych z kosztami:
2.5.1. Książki akademickie
2.5.2. Opłaty za studia
2.5.3. Opłaty za kursy
2.5.4. Opłaty za konferencje
2.5.5. Wyjazd naukowy i rekreacyjny
Konieczne jest przygotowanie zorganizowanego i profesjonalnego programu edukacyjnego trwającego przynajmniej 8 godzin w przypadku wyjazdów zagranicznych lub 6 godzin w przypadku wyjazdów krajowych. Należy też przedstawić listę uczestników oraz potwierdzenie kierownika lub opiekuna wyjazdu w formie podpisanego listu opisującego wyjazd i jego cel.
2.5.6. Koszty podróży opisane w punktach od 2.5.2. do 2.5.5. Członkowie Funduszu są zobowiązani do wyszukania najkorzystniejszych cen za loty i zakwaterowanie. Następujące koszty są uznawane za część kosztów podróży:
2.5.6.1. Koszty przelotów
2.5.6.2. Koszty zakwaterowania, tylko dla pobytów z noclegiem podczas trwającego projektu (np. konferencja). Dofinansowanie obejmuje wyłącznie członka, a nie osoby towarzyszące, np. partnera lub dzieci.
2.5.6.3. Podróż na lotniska międzynarodowe i z nich
2.5.6.4. Wydatki na podróże krajowe, w związku z którymi przyznawane jest stałe dofinansowanie na podstawie następujących kryteriów:
• Jeśli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia/konferencji lub lotniska międzynarodowego wynosi ponad 100 kilometrów, dokonywana jest płatność o wartości 15 000 ISK.
• Jeśli odległość ta przekracza 250 kilometrów, dokonywana jest płatność o wartości 30 000 ISK.
• Jeśli odległość od miejsca zamieszkania do lotniska międzynarodowego wynosi mniej niż 100 kilometrów, dokonywana jest płatność o wartości 7000 ISK.
• W przypadku kosztów podróży w związku z nauką w kraju, przyznawane jest stałe dofinansowanie, a członek Funduszu musi przedstawić potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez szkołę/dostawcę usług szkoleniowych (np. potwierdzenie obecności).
2.6. Co nie jest fundowane?
Koszty życia (żywności), podróże pomiędzy miastami, wydatki na paliwo, wynajem samochodów, utrata wynagrodzenia.
3. Wartość dofinansowania
3.1. Maksymalne dofinansowanie do projektów naukowych wynosi 600 000 ISK w okresie 24 miesięcy.
3.1.1. Członkowie Funduszu, którzy wpłacili w sumie składki o wartości przynajmniej 20 000 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, są uprawnieni do otrzymania dofinansowania o pełnej wartości 600 000 ISK.
3.1.2. Członkowie Funduszu, którzy wpłacili w sumie składki o wartości 10 000-19 999 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, są uprawnieni do otrzymania dofinansowania o połowie wartości 300 000 ISK.
3.1.3. Członkowie Funduszu, którzy wpłacili w sumie składki o wartości mniej niż 10 000 ISK w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie są uprawnieni do otrzymania dofinansowania.
4. Przyznawanie i wypłata dofinansowania
4.1. Aplikacje i wymagane dokumenty
Aplikację online należy przesłać za pomocą Moich stron Sameyki na stronie www.sameyki.is. Faktury, potwierdzenia zapłaty i inne powiązane dokumenty należy załączyć do wniosku internetowego lub przesłać na adres starfenntun@sameyki.is. Można je również przesłać na adres biura Sameyki: Grettisgata 89, 105 Reykjavík. Jeśli dostępne, należy załączyć potwierdzenie przełożonego stwierdzające powiązanie z planem rozwoju zawodowego.
4.2. Potwierdzenie przełożonego dla konferencji zagranicznych
W przypadku konferencji zagranicznych konieczne jest przesłanie listu z miejsca pracy osoby wnioskującej określającego cele wyjazdu oraz jego powiązanie z rozwojem zawodowym osoby wnioskującej. Oświadczenie musi być podpisane przez przełożonego.
Wypłata dofinansowania.
Płatności dokonywane są po przedstawieniu faktury i potwierdzenia płatności wskazujących, że płatność została dokonana w sposób umożliwiający weryfikację. Oryginały nie są zazwyczaj wymagane, choć Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do ich wymogu, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Jeśli inna strona, np. firma, instytucja lub współpracownik, pokryła koszty, osoba wnioskująca musi wykazać, że zwróciła tej stronie należną kwotę.
Dofinansowania są wypłacane najszybciej jak to możliwe w danym przypadku. Płatności dokonywane są najczęściej na koniec każdego tygodnia. Wymaganiem względem płatności jest zatwierdzenie wniosku przez Komisję przyznającą fundusze naukowe lub jej przedstawiciela oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Komisja przyznająca fundusze naukowe rozwiązuje wszelkie niejasności i może obniżyć wartość dofinansowania, jeśli istnieją inne strony partycypujące w kosztach. Komisja przyznająca fundusze naukowe spotyka się cztery razy w roku lub częściej, jeśli jest to konieczne.
Powiadomienie o płatności jest dołączane do wniosku w momencie wypłaty dofinansowania i dostępne w Moich stronach, gdzie można też sprawdzać postępy przetwarzania aplikacji.
4.4. Przygotowanie i przetwarzanie wniosków
Członkowie Funduszu powinni dokładnie przygotować wnioski, opisując rodzaj studiów, ich cel oraz w jaki sposób przydatne będą w ich pracy. Prawidłowo wypełniony wniosek jest wymogiem koniecznym do wypłaty dofinansowania. Jeśli wniosek musi zostać przedstawiony na spotkaniu Zarządu, wynik jest komunikowany za pośrednictwem wiadomości e-mail opisującej dokumentację, którą należy dostarczyć w celu otrzymania dofinansowania. Jeśli cała dokumentacja została dostarczona, wniosek zostanie przetworzony w kolejnym dniu płatności.
5. Częstotliwość dofinansowań, wygasanie itp.
5.1. Częstotliwość wypłacania dofinansowań. Członek Funduszu z pełnymi prawami (zob. Art. 1.2 i 3) może otrzymać dofinansowanie o wartości maksymalnie 600 000 ISK w okresie 24 miesięcy, co oznacza, że członek Funduszu może wnioskować o więcej niż jedno dofinansowanie w tym okresie, do momentu wykorzystania maksymalnej wartości.
5.2. Wnioski wsteczne. Wniosek o dofinansowanie musi zostać dostarczony w ciągu roku od zakończenia studiów/projektu. Nie można przedstawić faktur starszych niż 12 miesięcy.
5.3. Wygaśnięcie prawa do przyznania dofinansowania. Jeśli osoba wnioskująca nie przekaże wymaganej dokumentacji w ciągu 12 miesięcy od daty przesłania wniosku, prawo do dofinansowania wygasa.
5.4. Podwójna płatność lub płatność powyżej wartości dofinansowania. Jeśli dojdzie do pomyłki w przyznawaniu lub wypłacaniu dofinansowania, personel Sameyki podejmie próbę jak najszybszej naprawy błędu. Członkowie Funduszu muszą powiadomić Sameyki o nadpłacie i bezzwłocznie zwrócić nadmiarową kwotę.
5.5. Prawo do anulowania wniosku. Jeśli osoby składające wniosek nie zaakceptują oferty dofinansowania lub anulują ją przed wypłatą, wniosek nie wpływa na ich prawa w Funduszu.
5.6. Informacje dla instytucji podatkowych. Przyznane dofinansowania edukacyjne są wstępnie wprowadzane w zeznaniu podatkowym. Członkowie Funduszu muszą zachować oryginalną fakturę za wydatki, do których odnosi się dofinansowanie, aby przedstawić ją organom podatkowym w razie potrzeby. Koszty podlegające odliczeniu mogą zostać zapisane w momencie przesyłania zeznania podatkowego, zgodnie z zasadami Dyrekcji Dochodów Wewnętrznych.
6. Priorytet
Jeśli skończą się zasoby Funduszu lub Zarząd uzna sytuację Funduszu za niekorzystną w zakresie dochodu i oczekiwanych obligacji, członkowie, którzy nigdy nie otrzymali dofinansowania, będą obsługiwani priorytetowo. Jeśli nadal konieczne będzie określenie priorytetów, Zarząd Funduszu może nadać priorytet projektom związanym z pracą.
7. Prawo do odesłania
Członkowie Funduszu zawsze mają prawo do odesłania sprawy do Komisji przyznającej fundusze naukowe, jeśli nie są zadowoleni z wyniku rozpatrzenia ich wniosku, co pozwoli na ponowne rozpatrzenie wniosku podczas kolejnego spotkania Komisji.
8. Wejście w życie
Niniejsze zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd Funduszu edukacyjnego Sameyki 14 grudnia 2020 r. i wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r. Po wejściu w życie poprzednie zasady, procedury i inne decyzje niezgodne z niniejszymi zasadami przestaną obowiązywać. Zasady te mogą za każdym razem zostać zmienione decyzją Zarządu, w zależności od sytuacji finansowej Funduszu.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)