Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Zasady przydziału dotacji i Funduszu Chorobowego Sameyki

Zasady przyznawania zasiłku chorobowego

Obowiązuje od 1. stycznia 2023                                                                                                                        

1.Kto ma prawo do dofinansowania?

1.1. Członkowie muszą opłacać składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ciagłe miesiące przed datą złożenia wniosku, aby kwalifikować się do dofinansowania. Wnioski są oparte na dacie rozpatrzenia wniosku.
1.2. Dofinansowania nie przyznaje się na koszty poniesione przed nabyciem prawa do dotacji z funduszu. Faktury załączone do wniosku mogą pochodzić maksymalnie z 12 miesięcy wstecz, chyba że zasady przyznawania dotacji stanowią inaczej.
1.3. Uwzględnia się gromadzenie i wykorzystanie dofinansowan członków, którzy byli wcześniej w Funduszu Stypendialnym BSRB.
1.4. Przy ubieganiu się o dotację osoba musi być zatrudniona i spełniać warunki funduszu.
1.5. Zasadniczo nie wypłaca się dofinansowania kosztów opieki zdrowotnej, które są objęte systemem Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, w tym procedur/leczeń w prywatnych klinikach, które są również przeprowadzane w ramach ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Koszty zabiegów kosmetycznych nie są pokrywane.
1.6. Członkowie poszukujący pracy mogą skorzystać z nabytych uprawnień, jeśli w trakcie poszukiwania pracy zdecydują się opłacać składki związkowe. Osoby poszukujące pracy nie nabywają praw podczas poszukiwania pracy, ale zachowują prawa, które nabyły, gdy były zatrudnione. Nieprzerwane członkostwo musi trwać od momentu zakończenia  pracy i otrzymania płatności z Urzędu Pracy. Zasilki chorobowe lub dotacje nie są wypłacane, jeśli w tym okresie nastąpi przerwa.
1.7. Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym może skorzystać z nabytych uprawnień, jeśli w czasie urlopu zdecyduje się opłacać składki związkowe.
1.8. Członkowie zachowują prawa do funduszu w okresie zwolnienia lekarskiego oraz w okresie korzystania z zasiłku chorobowego.
1.9. Dotacje są przeznaczone tylko dla samych członków związków, a nie dla członków rodziny.
1.10.Członkowi funduszu przechodzącemu na emeryturę z powodu wieku lub rente z powodu niepełnosprawności przysługuje prawo 6 miesięcy po przejściu na emeryturę. 


2. Dotowane są następujące zabiegi, profilaktyka i profilaktyczne zabiegi:

2.1. Fizjoterapia, masaż, chiropraktyka
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące otrzymują dotację na analizę chodu , fizjoterapię, masaż, chiropraktyka (kręgarz) lub podobne leczenie. Opłacane jest 50% rachunku maksymalnie do kwoty 32 000 ISK na okres 12 m. Można również ubiegać się o dotację na rehabilitację w Hjarta- og lungnastöð lub podobnych instytucjach, dotacja nie przysługuje na zakup wkładek.

2.2. Badania przesiewowe w kierunku raka i ochrona serca
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące otrzymują dotację na rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka raz na 12 miesięcy. Wymaz z szyjki macicy jest dofinansowywany w kwocie 5 610 kr.a badanie piersi w kwocie 5 610 kr.- Wymaz z szyjki macicy i mammoplastyka w ramach tego samego badania 10 000 kr. (jest to maksymalna dotacja na rutynowe badania przesiewowe w kierunku raka w każdym 12-miesięcznym okresie).
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące mogą otrzymać dotację na kontynuację badania nad rakiem do 10 000 kr. w okresie 12 miesięcy.
Członkowie mogą również otrzymać dotację na badania przesiewowe w kierunku raka okrężnicy i prostaty do maksymalnej kwoty 10 000 kr.
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące mogą otrzymać dotację na badanie oceny ryzyka w Hjartavernd, Heilsuvernd i Greenfit do maksymalnej kwoty 20 000 kr. raz na 12 miesięcy.

2.3. Poradnictwo psychologiczne, socjalne i rodzinne
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące otrzymują dotację na leczenie następujących uprawnionych terapeutów: Doradca socjalny, doradca rodzinny, psycholog lub arteterapeuta. Za rozmowę z psychiatrą nie płaci się, ponieważ jest ona objęta kartą rabatową Sjúkratyring Íslands. Dotacja nie jest wypłacana również wtedy, gdy sesja psychologiczna jest dofinansowana przez służbę zdrowia. 50% rachunku jest opłacane do maksymalnej kwoty 80 000 kr. w okresie 12 miesięcy.

2.4. Pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące otrzymują dotację na leczenie w zakładzie opieki zdrowotnej. Płaci się 3750 kr. dziennie przez maksymalnie 28 dni w okresie 12 miesięcy.

2.5.Zajęcia sportowe
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące otrzymują dotację w wysokości do 23 000 kr. w okresie 12 miesięcy. Rachunki przyjmowane są z następujących źródeł: Siłownie, baseny, ośrodki narciarskie lub kluby sportowe. Również inne czynności sportowe, które w ocenie zarządzającego funduszem są uważane za porównywalne. Żaden rodzaj sprzętu nie jest dofinansowywany przez fundusz.

2.6. Operacje oczu oraz zakup okularów
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące mogą aplikować o dotację co 36 miesięcy na laserową korektę wzroku oraz operacje oczu 50.000 kr na jedno oko lub 100.000 kr na oba oczy.
Dopłata do zakupu okularów lub soczewek kontaktowych udzielana jest również raz na 36 miesięcy. Płacone jest 20% całkowitej ceny faktury na kwotę 10 000 ISK lub więcej. Natomiast dofinansowanie za zakup okularów / soczewek kontaktowych nie może przekroczyć 30 000 ISK.

2.7. Stomatologia
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów leczenia stomatologicznego raz na 24 miesiące. Dotacja wynosi 50% kosztów przekraczających 50 000 kr. , maksymalnie 150 000 kr. Przykład: W przypadku zwrotu faktury na kwotę 140 000, zwrot wynosi 45 000 kr (140 000-50 000 = 90 000 * 0,5 = 45 000 kr) Można przedłożyć rachunki z bieżącego roku i poprzedniego roku. Dla wyjaśnienia, członkowie, którzy ubiegają się o dotację w październiku 2022 r., mogą złożyć wszystkie zaświadczenia z 2022 i 2021 r. 24 miesiące później mogą złożyć wniosek ponownie, w 2024 r., i wtedy wszystkie rachunki z 2024 i 2023 r. są ważne.

2.8. Aparaty słuchowe
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące mogą co 36 miesięcy ubiegać się o dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych. Dotacja wynosi 50% kosztów przekraczających 50 000 ISK. , a  maksymalnie 150 000 ISK.

2.9. Zapłodnienie In-vitro
Członkowie, którzy opłacali składki członkowskie przez 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach, w tym 3 ostatnie miesiące mogą otrzymać zwrot 30% rachunku za zabiegi zapłodnienia mikroskopowego lub zapłodnienia pozaustrojowego (leki nie są wliczone). Maksymalna dotacja wynosi 150 000 ISK. w okresie 12 miesięcy.

2.10. Dotacja do podróży
Dotacja na podróż, związki biorą udział w kosztach podróży członków, którzy muszą podróżować między częściami kraju w celu przeprowadzenia operacji lub badań w celu uzyskania porady lekarskiej dla siebie, współmałżonka lub dzieci, pod warunkiem wpłat na rzecz funduszu za 6 miesięcy z ostatnich 12, w tym ostatnie 3 miesiące w sposób ciągły. Musisz ubiegać się o dotację z Sjúkratrygginga Íslands. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, fundusz wypłaca 10 000 ISK. za przejechanie 250-400 km 15 000 ISK. za przejechanie 400-600 km, 20 000 ISK. za 600 - 800 km jazdy i 25 000 ISK. za przejechanie 800 km lub więcej. Opiera się na podróży w obie strony. Opłacone zostaną maksymalnie trzy przejazdy w okresie 12 miesięcy. Zarząd funduszu jest upoważniony do odstąpienia od tych kryteriów, jeżeli istnieją ku temu ważne powody. Odmowę od Sjúkratyringgar należy złożyć wraz z potwierdzeniem wizyty lekarskiej.

3.Inne dotacje

3.1. Dotacja macierzyńska
Członek związków, który był zatrudnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka i posiada ważną umowę o pracę w chwili rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Przy obliczaniu kwoty uwzględnia się składki członkowskie wpłacone do funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jeżeli wysokość składek członkowskich osiągnie 50 000 ISK. dotacja wynosi 240 000 ISK. Jeżeli wysokość składki członkowskiej nie osiągnie tego poziomu, stypendium zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wniesionych składek członkowskich.

3.1.1. Rodzicom będącym członkami Sameyki przysługuje dotacja, jeżeli są członkami funduszu i spełniają warunki członkostwa w funduszu.

3.1.2. Jeśli oboje rodzice są członkami w Sameyki, składają osobne wnioski.

3.1.3. Zasiłek jest podwojony przy urodzeniu bliźniąt i potrojony przy urodzeniu trojaczków.

3.1.4. Dotacja zmniejsza się proporcjonalnie do obniżonych składek do kwoty referencyjnej, która zmienia się zgodnie z indeksem wynagrodzeń na początku każdego roku.

3.1.5. Przy adopcjach obowiązują takie same zasady jak przy normalnym porodzie dla dzieci poniżej 5 roku życia.

3.1.6.W przypadku poronienia po 18. tygodniu ciąży i urodzenia martwego dziecka zasiłek porodowy wypłaca się w połowie.

3.1.7.Wniosek musi wpłynąć w ciągu 18 miesięcy od urodzenia dziecka/dzieci, pod warunkiem, że wnioskodawca jest pełnoprawnym członkiem zgodnie z regulaminem funduszu.

Zasiłek porodowy przysługuje rodzicowi wyłącznie po przedstawieniu aktu urodzenia z Krajowego Rejestru Þjóðskrá

3.2. Zasiłek pogrzebowy
Wypłacane jest od zasiłek pogrzebowy w wysokości 200 000 kr., jeżeli zmarły był członkiem funduszu przez 12 miesięcy przed śmiercią. Ponadto fundusz wypłaca zasiłek pogrzebowy w wysokości 100 000 ISK. z powodu śmierci byłych członków funduszu do 5 lat po przejściu na emeryturę z powodu wieku lub niepełnosprawności. Dotacja w wysokości 100 000 ISK jest również wypłacana członkom z powodu śmierci ich dzieci w wieku do 18 lat. Zasiłek wypłacany jest osobie, która zajmuje się pogrzebem. Świadczenia z tytułu śmierci są wypłacane prawnym spadkobiercom. Przegląd przebiegu wymiany (yfirlit um framvindu skipta) od Syslumaðurinn  należy złożyć wraz z fakturą za pogrzeb.

4. Szczególne okoliczności
Dopuszcza się, według uznania zarządu funduszu, udzielanie wsparcia ze względu na szczególne okoliczności, które powodują utratę wynagrodzenia lub znacznych wydatków finansowych członków z powodu choroby własnej lub najbliższej rodziny. Wszystkie wnioski ze względu na szczególne okoliczności muszą trafić przed posiedzeniem Zarządu , który się nimi zajmuje.

5. Sposób wypłacania środków z funduszu
Dokumenty: Aby członkowie otrzymywali środki z funduszu, muszą być dostępne niezbędne dokumenty. Te dokumenty to: Szczegółowa faktura, która jest weryfikowalna i zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer ubezpieczenia społecznego. Faktura musi być opatrzona podpisem/pieczęcią/znakiem wystawcy faktury z informacją o nazwie, numerze identyfikacyjnym oraz adresie lub numerze telefonu. Ilość zabiegów oraz terminy lub zakup towarów lub usług musi być wyszczególnione na rachunku. Na fakturze należy podać liczbę i terminy zabiegów lub zakup towarów lub usług. Należy zwrócić uwagę, aby rachunki lub daty leczenia nigdy nie były starsze niż 12 miesięcy, licząc od momentu złożenia wniosku i przekazania dokumentów. Paragony dentystyczne stanowią wyjątek. Dowody płatności należy przesyłać drogą elektroniczną na Moich stronach. Dotacje są wstępnie rejestrowane w zeznaniu podatkowym. Dopuszcza się ewidencjonowanie wydatków na aktywność fizyczną przy składaniu zeznania podatkowego na zasadach Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Jak ubiegać się o daotację?
Aby wniosek został rozpatrzony, należy złożyć zarówno wniosek elektroniczny, jak i dokumenty uzupełniające. Elektroniczny wniosek wypełnia się na moich stronach www.sameyki.is. Faktury i/lub pokwitowania płatności oraz inne dokumenty potwierdzające należy przesyłać drogą elektroniczną jako załączniki na Moich stronach.
Zastrzeżenie: Zarząd funduszu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, jeśli to konieczne, w celu zawężenia lub rozszerzenia. Kapitał w funduszu będzie pozostawiony do decyzji w dowolnym momencie.


Zarząd funduszu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad bez ostrzeżenia.
SAMEYKI – stéttarfélag í almannaþjónustu, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík, s. 525-8330
heilsustyrkir@sameyki.is – www.sameyki.is – www.facebook.com/sameyki/

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)